Anka Tez Merkezi
SPSS Analizi, Çeviri, İntihal Düşürme ve Redaksiyon Hizmetleri.

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. Günümüzde herkes fazla kilolardan kurtulmak istiyor ve bu konuda beslenme meselesi öne çıkıyor. Beslenme ve Diyetetik bölümünde iyi bir tez konusu seçmek için iyi bir literatür taraması yapılması lazım. 

Tez Yazma Konusunda Anka Tezin Hizmetleri

Tez çalışmasının her adımında Anka Tez Merkezinden yardım alabilirsiniz. Konu ve başlık seçimi, literatür araştırması, analiz hizmetleri ve tez hazırlama gibi konularda yardıma hazırız. 

Analiz hizmetlerimiz (Ekonometrik=EViews veya İstatistik=SPSS) uygun ve kaliteli olarak sunulmaktadır. 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Son yıllarda araştırmacılar tarafından ilgi göre konular sunulmaktadır. Bu konu başlıkları, konu aramaya çalışan yüksek lisans öğrencileri için faydalı olabilmektedir. Şimdi bu konular beslenme ve diyetetik öğrencileri için hazırlanmıştır. Beslenme ve diyetetik bölümünde fizyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması ve kurum beslenmesi gibi konular çalışılmaktadır.

Tez Konuları

Listelenmişi Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları

 • Alkolik olmayan karaciğer yağlanması olan hastalarda bağırsaktaki faecalibacterium prausnitzii ve eubacterium rectale bakterilerinin değişimlerinin uygulanan diyet modeli ile ilişkilendirilmesi
 • Obezite nedeniyle diyetisyene başvuran ofis çalışanlarında vücut ağırlığına yönelik parametrelerin incelenmesi
 • Üniversite öğrencilerinin beslenme durumlarının Akdeniz diyet kalite indeksi ile değerlendirilmesi
 • Yetişkin bireylerde diyetin glisemik indeks ve glisemik yükü ile insülin direnci arasındaki ilişki
 • Obezite ve depresyon arasındaki ilişki: Diyet polikliniğine başvuran obezite tanısı almış kişiler üzerinde bir araştırma
 • Yetişkin bireylerin diyet enerji yoğunluğu ile metabolik risk faktörleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 • Bebeklerinde besin protein alerjisi tanısı ya da şüphesi nedeniyle eliminasyon diyeti yapan annelerde potansiyel sağlık sorunları mevcut mudur?
 • Yeditepe Üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin eklenti şeker tüketiminin karşılaştırılması
 • Dirençli epilepside ketojenik diyetin etkinliğinin incelenmesi
 • Hafif şişman ve şişman kadınlarda diyet tedavisinin vücut kompozisyonu, benlik algısı ve umutsuzluk düzeyine etkisi
 • Obez ve normal kilolu çocuklarda diyetle sodyum alımının kan basıncına etkisinin araştırılması
 • Gebelik öncesi, gebelik ve laktasyon süresince diyet poliamin alımının, dişi sıçanlarda ve yavrularında vücut ağırlıkları ve kan lipid seviyeleri üzerine etkileri
 • Fazla kilolu ve obez kadınlarda diyetteki günlük alınan kalsiyum miktarının antropometrik ölçümler ve biyokimyasal testler üzerine olan etkilerinin araştırılması
 • Online diyet alan yetişkin bireylerin obezite, yeme tutum ve depresyon ilişkilerinin değerlendirilmesi
 • Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin fonksiyonel besinlere yönelik farkındalığı, bilgi düzeyleri ve tüketim sıklıklarının değerlendirilmesi
 • Morbid obez hastaların bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası diyet alımlarının klinik sonuçlara ve antropometrik ölçümlere etkisi
 • Türkiye'de diyet destek ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili Avrupa Birliğinin yasal düzenlemelere etkisinin incelenmesi
 • Gestasyonel diyabetli bireylerin diyete uyumu ve bazı biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi
 • Diyalize giren kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda diyete uyum ile biyokimyasal parametreler ve antropometrik ölçümler arasındaki ilşkinin belirlenmesi
 • Kadınlarda diyette farklı miktarlarda kalsiyum tüketiminin ağırlık kaybı ve bazı antropometrik ölçümler üzerine etkisi
 • Tip 2 diyabetik bireylerde diyet magnezyum alımı ve serum magnezyum düzeyi ile metabolik kontrol parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılması
 • Ratlarda maternal düşük kaliteli protein diyetinin gebeliğe adaptasyon, fetal gelişim ve plazma amino asit profili üzerine etkisi
 • Hafif şişman ve şişman kadınlarda akdeniz diyet skoru ile antropometrik ölçümler ve biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • Obez hastaların diyetle antioksidan alımları ve total antioksidan kapasiteleri arasındaki ilişkinin saptanması
 • Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Polikliniği'ne başvuran yetişkin bireylerde besin tüketiminin Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği ile ilişkisi
 • Üniversite öğrencilerinde uyku süresi ile diyet kalitesi ve obezite arasındaki ilişki
 • Diyete ceviz ilavesinin kan lipid parametreleri üzerine etkisinin araştırılması
 • Online diyet alan yetişkin bireylerde ortoreksiya nervoza ve ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi
 • Sıçanlarda maternal diyetle fruktoz alımının fetüse etkilerinin bazı lipit parametreleri ve lipogenez açısından incelenmesi
 • Zayıflama diyeti uygulayan bireylerin menü etiketleri ile ilgili algıları, öğün seçimlerindeki tutum ve davranışlarının incelenmesi
 • Diyetisyenlerde sağlıklı beslenme takıntısı (ortoreksiya nervoza) ve yeme tutumlarının saptanması
 • İlköğretim öğrencilerinin diyet kalitesi ve tabak artıklarının saptanması
 • Özel bir sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı'na başvuran danışanların fonksiyonel besinlere yönelik farkındalığı, bilgi düzeyleri ve tüketim sıklıklarının araştırılması
 • Okul çağı çocuklarda alkali diyet ve beslenme alışkanlıklarının, ağız sağlığı ile ilişkisinin değerlendirilmesi
 • Tip 2 diabetes mellitus tanılı hastaların diyetle antioksidan alımları ile total antioksidan kapasiteleri arasındaki ilişkinin saptanması
 • Polikistik over sendromu olan kadınların diyet glisemik indeksi ve yükü ile obezite arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • Özel bir hastanenin diyet polikinlikiğine başvuran kilolu ve obez bireylerin kilo kaybı öncesi ve sonrası kan glikoz, insülin ve lipit profili düzeylerinin değerlendirilmesi
 • İstanbul Tıp Fakültesi Diyet Polikliniğine başvuran hastalarda sık görülen hastalıkların belirlenmesi
 • Trabzon Özel İmperial Hastanesi Diyet Polikliniği'ne başvuran 20-64 yaş kadınlarda antropometrik ölçümler, kan biyokimyasal değerleri, kronik hastalık durumu ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
 • Metabolik sendromu olan ve olmayan kadınlarda diyetle kalsiyum tüketiminin vücut kompozisyonu ve kan değerleri üzerine etkisinin incelenmesi
 • Epilepsi hastası çocuklarda ketojenik diyetin epileptik nöbet sayısı üzerine etkisinin araştırılması
 • Çankırı Özel Karatekin Hastanesi sağlık personeli ve diyet polikliniğine başvuran hastalarda gıda takviyelerinin kullanımı üzerine bir araştırma
 • Tip 1 diyabeti olan ve olmayan bireylerin diyet glisemik indeks ve yükünün hesaplanması ve değerlendirilmesi
 • İstanbul'da özel bir hastanenin diyet polikliniği'ne başvuranların bazı özelliklerinin ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi
 • Yetişkinlerde diyet kalsiyum tüketimi ile serum lipitkonsantrasyonları ve bazı antropometrik ölçümler arasındaki ilişki
 • Bazı diyetsel basit şeker tüketiminin kişilerin biyokimyasal parametrelerine etkisi
 • Beden kitle indekslerine göre bireylerin diyet ürünler kullanma durumları ile bilgi düzeylerinin saptanması
 • Zayıflama diyeti uygulayan bireylerin başarı oranları ve etkileyen faktörlerin saptanması
 • İstanbul'da bir hastanenin diyet polikliniğine başvuran hastalarda metformin ve metformin ile beraber insülin kullanımının tat değişimi ve besin seçimine etkisinin incelenmesi
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalarında Omega-3 yağ asidinden zengin diyetin inflamasyon, solunum fonksiyonu ve yaşam kalite düzeyleri üzerine etkisi
 • Zayıflama diyeti ve Omega-3 yağ asidinin Polikistik Over Sendromlu bireylerde vücut ağırlığı ve bazı biyokimyasal bulgular üzerine etkisi
 • Gebelerde preeklampsi oluşumunda bazı diyetsel faktörlerin, antropometrik ölçümlerin ve biyokimyasal parametrelerin olası ilişkisinin araştırılması
 • Çölyaklı çocuk hastalara yapılan sürekli ve aralıklı beslenme eğitiminin diyet uygulama ve hastalık bulguları üzerine etkisinin incelenmesi
 • Üniversite öğrencilerinde diyetin karbonhidrat kaynaklarının beden kütle indeksi değerleri ile ilişkisinin incelenmesine yönelik bir çalışma
 • Obez ve diyabetik yetişkinlerin beslenme bilgi düzeyleri, beslenme alışkanlıkları, diyet ve diyabetik ürünleri algılama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
 • Tip2 diyabetik hastalarda diyetle alınan Folat, Vitamin B12 düzeyi ve beslenme durumu ile plazma Folik asit ve Vitamin B12 düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması
 • Kilolu kadınlarda zayıflama diyeti ve lpg endermoloji tekniğinin bölgesel zayıflamaya etkisinin değerlendirilmesi
 • Özel bir hastaneye by-pass geçirmek için yatan tip 2 diyabetli hastalarda diyete eklenen tarçının bazı kan değerleri üzerindeki etkisinin araştırılması.
 • Evre 2 diyastolik fonksiyon bozukluğu olan medikal tedavi alan hastalarda diyet tedavisinin etkinliğinin araştırılması
 • Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan kalp hastalarına uygulanan diyetlerin menü yapıları ve hastaların yemekleri tüketim durumu
 • Tip 2 diyabetli hastaların diyetlerinin içerdiği glisemik indeks ve glisemik yükün değerlendirilmesi.
 • Hiperlipidemik bireylerde diyetle kalsiyum alımı ile bazı biyokimyasal parametreler ve antropometrik ölçümler arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi
 • LPG endermoloji tekniği ve zayıflama diyeti uygulanan yetişkin hafif şişman kadınlarda bölgesel zayıflamanın değerlendirilmesi
 • Hafif ve orta şişman yetişkin bireylere uygulanan zayıflama diyetleri sonucundaki vucut ağırlık kaybının serum lipid profilleri ve diğer bazı parametreler üzerindeki etkisi
 • Tanısı yeni konulmuş hipertansiyon, hiperlipidemi ile hipertansiyon ve hiperlipidemisi birlikte bulunan bireylerin diyet yağ asidi örüntüsü ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi
 • Dikkat eksikligi ve hiperaktiviteli çocuklarda beslenme durumunun ve diyet çinkosunun davranışa etkisinin saptanması
 • Yetişkin Kadınlarda zayıflama diyeti ile birlikte verilen konjuge linoleik asitin antropometrik ölçümlerle ve biyokimyasal parametrelere etkisi
 • Türkiye diyetisyenlerinin beslenme bilgi, tutum ve davranışlarının saptanmasına yönelik bir çalışma
 • Rett sendromlu hastalarda diyetle alınan yüksek enerji ve L-karnitinin bazı antropometrik, biyokimyasal bulgular ile kognitif gelişime etkisi
 • Hiperkolesterolemik bireylerin diyetine eklenen soya proteininin kan lipitleri üzerine etkisi
 • Hipertansiyonlu hastalarda serum vitamin C düzeyinin kan basıncı, kan lipidleri ve diyet faktörleri ile ilişkisi üzerine bir araştırma
 • Mikroalbüminürili tip 1 diabetes mellituslu hastalara uygulanan düşük proteinli diyetlerin etkileri üzerine bir araştırma
 • Öğün sıklığı ve miktarının diyetin oluşturduğu termogenezis üzerine etkisi
 • Kistik fibrozisli hastalarda diyet yağının büyüme, kan lipit profili ve solunum fonksiyonlarına etkisi üzerine bir araştırma
 • Yozgat'ın Sorgun ilçesi kamu personelinin koroner kalp hastalığı risk faktörleri profilleri ve kolesterolden zengin diyete ek olarak verilen sarmısağın bazı kan lipidleri ve açlık kan şekeri üzerine etkisi
 • Üniversitede okuyan kız öğrencilerin diyetle tükettikleri demir, çinko, kalsiyum, bakır ve magnezyumun saç ve serum düzeylerine etkisi
 • Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda diyetin yağ asitleri içeriğinde yapılan değişikliğin kan lipidlerine etkisi üzerine bir araştırma
 • Nöral tüp defektli bebek sahibi annelerin diyetlerinin özellikleri
 • Diyet posasının büyüme ve sağlık durumuna etkisi üzerinde bir araştırma
 • Zayıflama diyetlerine ilave edilen buğday kepeğinin şişmanlarda ağırlık kaybına ve kan lipitlerine etkisi
 • Normal diyete eklenen yumurtanın total lipitler üzerindeki etkisi
 • Hayvansal protein kaynağı olarak et yerine yoğurt kullanılan diyetin hiperkolesterolemili hastalarda serum kolesterol düzeyine etkisinin incelenmesi
 • Şişmanlığın oluşumunu etkileyen etmenlerin ve şişmanlığın düzeltilmesinde uygulanan zayıflatma diyetlerinin etkinliğinin saptanması
 • Yüksek sukroz içerikli diyetle beslenmiş beyin kaynaklı nörotrofik faktör heterozigot farelerin yağ dokusunda oksidatif stresin incelenmesi
 • Obez bireylerde diyet ve egzersiz tedavisinin irisin ve semaforin-3E düzeylerine etkisi
 • Kilolu kadınlarda farklı diyet yöntemlerinin vücut kompozisyonu ve insülin, leptin, ghrelin hormonları üzerine etkisinin karşılaştırılması
 • İnsanlarda diyet ile alınan bor miktarının bazı biyokimyasal parametreler üzerine olan etkisinin incelenmesi
 • Yüksek oranda yağ içeren diyetle indüklenen insülin direnci üzerine balık yağı ve alfa lipoik asid kombinasyonunun etkisi
 • Diyet tedavisinde Fiber'in tip II diabetik hastaların kan şekeri regülasyonuna ve diabetik olan, olmayan hiperlipidemik hiperkolesterolomik hastaların plazma kolestrin ve lipidlerine etkisine
 • Hipertrigliseridemide diyet ve ilaç tedavilerinin karşılaştırmalı sonuçları
 • Tip 1 diyabetli çocuk hastalarda diyetin inflamatuar indeksi ile bazı biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkinin incelenmesid
 • Osteoporozun diyetle ilişkisi
 • Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda farklı oral antidiabetik ilaçların yanısıra diyete eklenen posanın kan glukozu ve lipid fraksiyonları üzerine etkisinin incelenmesi
 • Tip 2 diyabetik hastalarda düşük ve yüksek karbonhidratlı diyetlerin kan şekeri regülasyonuna etkisi
 • Ketojenik diyet kullanan hastalarda tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Kırsal ve kentsel kesimde yaşayan adolesanların beslenme durumu ve diyete bağlı kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi
 • Üniversite öğrencilerinde şişmanlık (obezite) durumu ve diyet ürünleri kullanmaları üzerinde bir araştırma
 • Kadınların diyetlerinde bulunan demir ve demir emilimini etkileyen etmenler hakkındaki bilgi ve uygulamalarına eğitimin etkisi
 • İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin diyet uygulamaları ve beslenme davranışlar
 • Diyet eğitiminin hiperlipidemik hastaların beslenme alışkanlıkları, beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme durumuna etkisinin değerlendirilmesi
 • Adölesanlarda beslenme eğitimi: Akdeniz diyeti örneği
 • Şehirlerarası otobüs işletmelerinde çalışan otobüs kaptanları, host ve hosteslerin beslenme durumları, alışkanlıkları ve diyet örüntülerinin tespiti
 • 15-18 yaş arası adölesanlarda diyet lifi tüketimi durumunun dışkılama alışkanlıkları üzerine etkisi
 • Beslenme ve diyet polikliniğine başvuran yetişkin hastaların defekasyon alışkanlıklarını etkileyen etmenler
 • Trabzon ilinde çalışmakta olan diyetisyen, gıda ve ziraat mühendislerinin genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları
 • Yüksek yağ, düşük karbonhidrat içeren enteral ürün destekli diyetin KOAH'lı hastaların kan gazlarına laboratuvar bulgularına, akciğer fonksiyon testlerine ve antropometrik ölçümlerine etkisi
 • Zeytinyağı fenoliklerince zengin diyetin yaşlanması hızlandırılmış fare modelinde yaşlanmaya bağlı değişiklikler üzerine etkisi ve zeytinyağındaki fenolik maddelerin elektrokimyasal dedektör ile HPLC analizi
 • Malatya sağlıklı yaşam merkezine başvuran hafif şişman ya da şişman kadınlarda demir eksikliği anemisi sıklığı ve diyet tedavisine etkisi
 • Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyet polikliniğine zayıflamak için başvuran bireylerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yeme davranış bozuklukları ve etkileyen faktörler
 • Beslenme ve diyet polikliniğine başvuran obez hastaların zayıflama amacıyla daha önceden uyguladıkları yöntemler
 • Yetişkin bireylerde diyet kalitesi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 • Hemodiyaliz tedavisi alan diyabet hastalarının hastalıklarına özgü beslenme bilgi düzeyleri, beslenmenin biyokimyasal parametreleri, diyete uyum problemleri ve nedenleri
 • Menapoz dönemindeki kadınlarda östrojen kullanımı ve diyet örüntüsünün kan lipidleri ve genel sağlık durumu üzerine etkileri
 • Obez ve normal kilolu bireylerde diyete fındık ilavesinin serum lipid ve serum homosistein düzeyine etkisi
 • Koroner kalp hastalıklarında beslenme alışkanlıkları ve diyete ilişkin faktörlerin incelenmesi
 • Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında (ODPKBH) antropometrik ölçümlerin diyet ve böbrek fonksiyonları ile ilişkisi
 • Kronik hemodiyaliz hastalarında hemodiyaliz seansı sırasında yüksek proteinli oral diyet alımının nütrisyon parametreleri üzerine etkisi
 • Kronik böbrek yetmezliğinde diyetin böbrek fonksiyonlarına etkisi
 • Şizofrenik hastalara uygulanan zayıflama diyet tedavisinin antropometrik ölçümlere ve bazı biyokimyasal değişkenlere etkisi
 • Beslenme ve diyet merkezine başvuran bireylerlerin yeme tutumu ve emosyonel regülasyon arasındaki ilişki
 • Obez yetişkinlerde beslenme durumu ve diyet kalitesinin depresyon anksiyete ve stres düzeyi ile ilişkisi
 • Kiloya bağlı yaşam kalitesini yordayan değişkenler ve cerrahi tedaviye başvuran obezite hastalarının ebeveyn psikolojik kontrolü, yeme davranışı ve psikopatoloji açısından diyetisyen desteği alan obezite hastalarıyla karşılaştırılması
 • Türkiye'deki diyetisyenlerin eğitim, çalışma ve memnuniyet durumlarının saptanması
 • Diyet lif tüketim sıklığı ile kolon kanseri arasındaki ilişki
 • 14 ile 18 yaş arası basketbol oyuncularının diyet kalite, fiziksel aktivite ve antropometrik ölçümlerinin sedanter yaşıtlarıyla kıyaslanması
 • İnsülin direnci olan obez erkeklerde diyet ve egzersizin irisin ile lipasin üzerine etkisi
 • Farklı diyet modifikasyonlarının sprint interval egzersiz sonrası yağ oksidasyonuna etkisi
 • Gülibrişim (Albizia julibrissin) tohumunun, yavru koi sazan (Cyprinus carpio) diyetlerinde kullanımı
 • Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) tohumunun balık ununa alternatif olarak yavru koi sazan (Cyprinus carpio) diyetlerinde besleme potansiyeli
 • Glikojen depo tip ı hastalarında tıbbi beslenme tedavisinin hastalığın seyrine etkisinin, hastaların diyetlerinin ve diyet uyumlarının değerlendirilmesi
 • Diyetine sekmama eklenen çocuklarda büyüme ve gelişmenin araştırılması
 • Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinde sağlıklı yeme takıntısının(ortoreksiya nervoza) değerlendirilmesi
 • İnsülin direnci olan kadınlarda diyetteki iki farklı karbonhidrat oranının biyokimyasal ve antropometrik parametrelere etkisi
 • Yetişkin bireylerde akdeniz diyet skoru ile beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 • Diyabetlilerde tatlandırıcı ve diyet/diyabetik ürün kullanım durumu
 • Tip 2 diyabet tanısı almış bireylerde diyabetik diyet tedavisi ve biyokimyasal bulguların, duygusal stres durumu üzerine etkileri
 • Tip ıı diyabetli bireylerde visseral adipozite indeksi ile serum ve diyetsel magnezyum düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 • Yetişkin bireylerin diyet örüntüsünün koroner kalp hastalığı risk faktörleri üzerindeki etkisi
 • Yetişkin bireylerde genel beslenme durumu, diyetin triptofan ve kafein içeriği ile depresyon durumu, uyku süresi ve kalitesi ilişkisinin değerlendirilmesi
 • Özel bir zayıflama merkezine başvuran 20-50 yaş arası obez kadınlarda yüksek proteinli diyetlerin ağırlık kontrolüne etkisi
 • Sağlık çalışanlarının diyetisyenlere yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesi
 • Diyete eklenen doymuş yağ asitleri ve fruktozun lipoprotein profili ve kolesterol metabolizması ile ilişkisi
 • Diyet magnezyum alımı ile duygu durum düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • Yaşlı ve yetişkin bireylerde diyetin toplam antioksidan kapasitesinin değerlendirilmesi
 • Prediyabet hastaların sadece glisemik indeksi düşük diyet ile %5 ve %10 kilo kayıpları sonrası gelişen sağlık durumlarının incelenmesi
 • Kolorektal kanserli hastalarda diyet inflamasyon indeksinin inflamatuar sitokinler ve ağrı şiddeti üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
 • İstanbul'da özel bir hastanenin beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kişilerin beslenme bilgi düzeyi ve beslenme alışkanlıklarının saptanması
 • Yetişkin bireylerde diyetin inflamatuvar indeksi ile beslenme durumları arasındaki ilişkinin saptanması
 • Adolesanlarda farklı iki günde belirlenen besin ögesi alımları ile sağlıklı yeme indeksi ve diyet kalite indeksi arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • Özel bir hastanede beslenme ve diyet polikliniğine başvuranların fonksiyonel besinlere yönelik bilgi düzeyleri, farkındalıkları ve tüketim sıklıklarının saptanması
 • Bariyatrik cerrahi sonrası hastaların yeme tutum ve davranışları ile diyete uyumları
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Akdeniz diyetine uyumunun değerlendirilmesi
 • Obezite cerrahisi öncesi uygulanan düşük kalorili diyetin erken dönem komplikasyonlar ve ağırlık kaybı ile ilişkisinin retrospektif değerlendirilmesi
 • Romatoid artritli yetişkin kadınların akdeniz diyetine uyumu ile serum toplam antioksidan durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • Konstipasyon baskın irritable bağırsak sendromu olan hastaların semptomatik tedavisinde farklı diyet türlerinin etkisi
 • Spor beslenmesi bilgi anketinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması ve diyet kalitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi
 • Diyetle fitokimyasal alımının obezite ile ilişkili parametrelere etkisi
 • Beslenme ve diyetetik öğrencilerinde yeme bozuklukları ve obsesif kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi
 • Gestasyonel diyabetlilerde diyetin kan şekeri üzerine etkisi
 • Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, beslenme bilgi düzeyleri ve diyetisyenlik mesleğini tanımaları üzerine bir araştırma
 • Tip 2 diyabetli bireylerde diyet enerji yoğunluğu ve yaşam tarzının glisemik kontrol ile ilişkisi
 • Diyetisyenlerin sosyal medyadaki paylaşımlarının bilimsel ve etik yönden incelenmesi (ınstagram örneği)
 • Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Diyet Polikliniğine başvuran 6-17 yaş arası bireylerin şekerli ve gazlı içecek tüketimi ve sağlık üzerine etkileri
 • Beslenme ve diyetetik eğitimi alan öğrencilerin obeziteye karşı önyargı, tutum ve davranışlarının belirlenmesi
 • Yetişkin bireylerde yeni besin korkusu ve diyet kalitesinin değerlendirilmesi
 • Tip 2 diyabetli hastalarda serum irisin düzeyleri ve diyet kalitelerinin değerlendirilmesi
 • Farklı tür diyetlerle beslenen farelerin ince bağırsak yağ asidi kompozisyonlarının karşılaştırılması
 • Sağlıklı yetişkin bireylerde aralıklı oruç diyetinin sağlıklı bir şekilde ağırlık kaybına etkisinin değerlendirilmesi
 • Diyet kalitesinin tip 1 diyabetli adölesanların metabolik kontrolü ve beslenme durumu üzerine etkisi
 • Edirne il merkezinde yaşayan yetişkinlerin akdeniz diyet skoru ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 • Böbrek taşı olan bireylerin idrar osteopontin düzeyi, diyet asit yükü ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi
 • Beslenme ve diyet polikliniğine başvuran bireylerde bitkisel ürün kullanım durumunun saptanması
 • Sezgisel yeme, yeme tutumu, diyet kalitesi ve beden kütle indeksi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 • Hafif şişman/obez kadınlarda yeme bağımlılığı, depresyon ve diyet kalitesinin değerlendirilmesi
 • Koroner arter hastalarında serum antioksidan/oksidan durumu, diyet toplam antioksidan kapasitesi ile beslenme durumunun değerlendirilmesi
 • Non-alkolik yağlı karaciğer (NAYKH) hastalığı olan bireylerde doymuş yağı azaltılmış diyetin inflamasyon üzerine etkisi
 • Spor yapan erkek bireylerde diyetle günlük alınan karbonhidrat miktarının vücut kas kütlesi üzerine etkisinin araştırılması
 • Bariatrik cerrahi öncesi uygulanan proteinden zengin diyetin ağırlık kaybına, klinik sonuçlara ve karaciğer yağlanması üzerine etkisi
 • Gebelerin diyetle aldıkları folat miktarının ve serum folat düzeyinin değerlendirilmesi
 • Yetişkinlerde tam tahıl yeme isteği, diyet lifi bilgi düzeyi ve tam tahıl tüketimi ile depresyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 • Kadınlara zayıflama diyetlerinde verilen kalsiyum içeren besinlerin kilo kontrolünde etkisi
 • Diyete eklenen farklı türlerdeki şekerin yağ asit translokasyonu, depolanması ve iştah ile ilintili peptidler üzerine etkileri
 • Fenilketonürili bireylerde diyet fenilalanin toleransının değerlendirilmesi
 • Yetişkin kanserli hastalarda diyetin toplam antioksidan kapasitesinin değerlendirilmesi
 • Tip 2 diyabetli bireylerde diyetle iyot alımı, üriner iyot atımı ve tiroid fonksiyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • Diyet kısıtlaması ile birlikte beta glukan uygulanan erişkin erkek sıçanlarda leptin, nesfatin konsantrasyonları ve tiroid hormon değerlerinin araştırılması
 • Beslenme ve diyetetik öğrencilerinde ortoreksiya nervozanın saptanması
 • Tip 2 diyabetli bireylerde diyet kalitesinin yaşam kalitesine etkisi
 • Metabolik olarak sağlıklı ve sağlıksız obezlerde diyet kalitesinin, fiziksel aktivite durumunun ve yaşam kalitesinin belirlenmesi
 • Yetişkin bireylerde kardiyometabolik riskin tanımlanmasında diyetsel faktörler, vısceral adıposıty (VAI) ve a body shape ındex (ABSI )
 • Tip II diyabetli hastalarda diyet yağ asit örüntüsü ve kanda CD36 yağ asit transport reseptör düzeyi arasındaki ilişki
 • Mustafa Kemal Üniversitesi araştırma hastanesine başvuran şişman bireylerde beslenme eğitimi,zayıflama diyeti ve egzersiz uygulamasının , beslenme bilgisi, antropometrik ölçümler ve vücut bileşimi üzerine etkisinin belirlenmesi
 • Ratlarda maternal düşük kaliteli protein diyetinin doğum sonrası büyüme ve gelişme üzerine etkisi
 • Maternal diyetle alınan yüksek fruktozlu mısır şurubunun insulin ve bazı lipid parametreleri açısından anne ve yavru ratlar üzerine olası etkileri
 • Hipotiroidizmli obez kadınlarda yüksek proteinli diyetlerin ağırlık kontrolü üzerine etkisi
 • Glutensiz diyetin kilo kaybı üzerine etkisi
 • Evde bakım hizmeti alan bireylerde beslenme durumunun ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve evde bakım hizmetleri kapsamında diyetisyenin rolü
 • Adolesan bireylerde diyet kalitesinin sağlıklı yeme indeksi ile değerlendirilmesi
 • Romatoid artrit ve ankilozan spondilitli yetişkinlerin diyet potansiyel böbrek asit yükü (PRAL) ile hastalık aktivitesi ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • Üniversitenin ikinci öğretim lisans programlarında eğitimini sürdüren öğrencilerde uyku düzeninin beslenme alışkanlıkları, diyet kalitesi ve duygu durumu üzerine etkisi
 • Yetişkin bireylerde diyetle alınan magnezyum ve serum magnezyum düzeyi ile metabolik sendrom kriterleri arasındaki ilişkinin araştırılması
 • Depresif fazla kilolu ve obez kadınların diyet tedavisi sonucunda psikolojik durumlarının değerlendirilmesi
 • Sıçanlarda kafeterya diyeti ve yüksek yağlı diyetin obezite ile ilişkili bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması
 • Sağlıklı okul çağı çocuk ve adölesanların (6-18 yaş) diyet asiditeleri ile diyet kalite indekslerinin ve antropometrik ölçümlerinin ilişkisinin belirlenmesi
 • Beslenme ve diyet polikliniğine başvuran hastaların yeme tutum ve davranışları ile diyet algılarının değerlendirilmesi
 • Düzce'de yaşayan yetişkin bireylerin popüler diyetleri öğrendikleri kaynaklar,popüler diyetler hakkındaki bilgileri ve yanlış uygulamaları
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde görevli akademik personelin diyet örüntüleri, diyet kalite indeksleri ve sağlıklı yeme indekslerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma
 • Diabetik ve nondiabetik hiperkolesterolemik kimselerde, kolesterolü kısıtlı diyetin ve bu diyete eklenen kepeğin kan kolesterol düzeyine etkisi
 • Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören hastalara uygulanan diyetlerin etkinliğinin saptanması ve hastalar tarafından kabul edilebilecek diyetlerin geliştirilmesi
 • Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi tedavisi alan hastaların nötropenik diyete uyumu, bunun malnutrisyona ve hastanede yatış süresine etkisi
 • İstanbul'da özel bir üniversitede beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin kahvaltı alışkanlıkları ve uyku kalitelerinin bel çevreleri ile karşılaştırılması
 • İstanbul'da özel bir hastanenin beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kişilerin beslenme alışkanlıkları ve çiğneme sayısının beden kütle indeksiyle ilişkisi
 • Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin uyku düzeni, uyku öncesi yeme alışkanlıkları ve vücut kitle endeksleri arasındaki ilişkiler
 • Özel bir hastanenin beslenme ve diyet polikliniğine başvuran 18-65 yaş arası beden kitle indeksi 25-30 ve 30-40 arasında olan kadın hastaların sağlıklı yeme indeks değerlerinin karşılaştırılması
 • Özel bir hastanenin beslenme ve diyet kliniğine başvuran obez ve kilolu bireylerin metabolik sendrom risk düzeyleri ile beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması
 • Gestasyonel diyabette tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması: Diyet ve insülin tedavisi
 • İstanbul'da özel bir üniversitede eğitim görmekte olan birinci ve dördüncü sınıf beslenme ve diyetetik öğrencilerinin yeme tutumlarının karşılaştırılması
 • Bir üniversitenin iki farklı bölümündeki öğrencilerin diyet kalitelerinin karşılaştırılması
 • Diyetle alınan doymuş yağ asitleri veya fruktozun böbrek ve kalpte bazı PRO-inflamatuar sitokinler üzerine etkisi
 • Tip 2 diyabetli bireylerde diyetle demir alımı ve serum demir depoları ile glisemik kontrol arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 • Maternal dönemde kafeterya diyeti ve taurin suplementasyonunun laktasyon sonundaki bazı plazma parametrelerine etkisi
 • Tip 2 diyabetli ve prediyabetli bireylerde diyetle fruktoz alımının metabolik kontrol ve biyokimyasal parametreler ile ilişkisi
 • Yetişkin bireylerde diyet kalitesi ve beden algısı arasındaki ilişki ve bireylerin beslenme bilgi düzeylerinin belirlenmesi
 • Diyabetli hastalarda diyet kalitesinin ve total antioksidan kapasitenin değerlendirilmesi
 • Yetişkin bireylerde yeme bağımlılığında diyetsel faktörler ve visseral adipozite indeksi (VAİ) parametrelerinin kıyaslanması
 • İstanbul'da özel bir hastanenin beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kişilerde konstipasyona neden olan etmenler ve obezite ilişkisi
 • Koroner arter hastalığı olan bireylerde beslenme durumu, sağlıklı yaşam biçimi ve diyet inflamasyon indeksinin değerlendirilmesi
 • Şizofreni hastalarında diyetin toplam antioksidan kapasitesinin değerlendirilmesi
 • Zayıflama diyetine eklenen türk kahvesinin antropometrik ölçümler ve lipit profilleri üzerine etkisi
 • Diyet polikliniğine başvuran kanserli hastaların beslenme durumunun değerlendirilmesi
 • Hastanelerin diyet polikliniklerine başvuran hastaların yeme tutumlarının ve yeme farkındalıklarının belirlenmesi
 • Özel bir hastanedeki diyet polikliniğine başvuran diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemi tanısı almış bireylerin beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması
 • Akne vulgarisli bireylerde diyetle ilgili risk faktörlerinindeğerlendirilmesi
 • Düşük kalorili diyet tedavisi uygulanan hafif şişman/şişman bireylerin depresyon derecesi ve yeme davranışının değerlendirilmesi
 • Prediyabetik bireylerin diyet glisemik indeksi ve glisemik yükü ile beslenme durumlarının değerlendirilmesi
 • CD36 ve lipid peroksidasyonuna diyetle alınan teklidoymamış yağ asitleri, doymuş yağ asitleri ve fruktozunetkisi
 • Diyarbakır ili Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvuran bireylerde uyku kalitesinin diyet kalitesine ve antropometrik ölçümlere etkisinin belirlenmesi
 • Tip 2 diyabetli hastalarda akdeniz ve dash diyetine uyumun glisemik kontrol üzerine etkisi
 • Duygu durum bozukluğu olan hafif şişman ve şişman bireylerin beslenme alışkanlıkları, diyet kalitesi ve iştah durumlarının değerlendirilmesi
 • Yeditepe Universitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü 'hazirlik sinifi ve 3.sinif'ta okuyan öğrencilerin, 'Monosodyum glutamat' i̇çeren besinlerin tüketim sikliğinin ölçülmesi ve bilgi düzeylerinin karşilaştirilmasi
 • Diyete bağlı risk faktörlerinin gestasyonel diyabet üzerine etkisi
 • 24 saatlik diyeti hatırlatma yönteminin çok basamaklı sorgulama tekniği kullanılarak geliştirilmesi üzerine bir pilot çalışma: genç yetişkin örneği
 • Gebe kadınların diyet örüntüleri, diyet kalite indeksleri ve sağlıklı yeme indekslerinin belirlenmesi
 • İş stres düzeyi, beslenme durumu, diyet kalitesi ve bazı antropometrik ölçümler arasındaki ilişki
 • Yüksek yağlı diyet ile beslenen sıçanlarda probiyotik kullanımının karaciğer yağlanması ve metabolik endotoksemi üzerine etkisi
 • Adölesanlarda diyetin inflamatuar indeksinin inflamatuar belirteçler ve metabolik sendrom bileşenleri ile ilişkisi
 • Tip 2 diyabetli bireylerde diyetsel faktörlerin inflamatuvar belirteçler ve serum adiponektin düzeyi üzerindeki etkisi
 • Hemodiyaliz hastalarında diyetin besin ögesi içeriği ve total antioksidan kapasitesi ile serum oksidatif stres indeksi arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • Sıçanlarda farklı karbonhidrat örüntüsüne sahip diyetlerin davranış üzerine etkisinin incelenmesi
 • Maternal diyet ile anne sütünün total antioksidan kapasitesi ve bioaktif protein bileşenleri arasındaki ilişki
 • Postmenopozal vertebral osteopenide diyet değişikliğinin kemik yapım ve yıkım markerlarına etkisi
 • Obez kadınlarda diyete eklenen yulaf gevreğinin vücut ağırlığı kaybına ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
 • Diyabetik sıçanlara uygulanan yüksek yağlı veya tekli doymamış yağ asitleriyle zenginleştirilmiş diyetlerin glisemik kontrol ve lipid profili üzerine etkisi
 • Polikistik over sendromu olan kadınlarda farklı diyet uygulamalarının vücut bileşimi ve bazı biyokimyasal bulgular üzerine etkisi
 • Şişman kadınlarda farklı protein içerikli diyetlerin beslenme durumu ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
 • Farelerde diyet yağ asitleri ve fruktozun bazı inflamatuar medyatörler ve yağ asit biyosentezi üzerine etkileri
 • Prehipertansif hastalarda yaşam tarzı değişikliği ve hipertansiyonu durdurmaya yönelik diyetin (DASH) etkisinin belirlenmesi
 • Prolaktinomalı bireylerde zayıflama diyetlerinin bazı biyokimyasal parametrelere ve antropometrik ölçümlere etkisi
 • Diyete eklenen l-arjininin nitrik oksit düzeyleri dinlenme metabolik hız ve antropometrik ölçümlere etkisi
 • Karbonhidrat sayımı yöntemi uygulanan Tip 1 diyabetli çocuk ve adölesanlarda diyete uyumdaki engeller ve metabolik etkileri
 • Basit karbonhidrat içeriği yüksek diyetle beslenen sıçanlarda yeşil çayın antioksidan etkisinin incelenmesi
 • Tip 1 diyabette diyet proteinlerinin ve yağlarının kan glukozu üzerine etkilerinin belirlenmesi
 • Hafif şişman ve şişman kadınlarda demir yetersizliği anemisi, beslenme örüntüsü ile kronik inflamasyon belirteçleri ve diyet tedavisinin etkinliğinin belirlenmesi
 • İnsülin direnci olan hastalarda enflamasyon varlığının saptanması ve diyetle alınan çinko düzeyinin değerlendirilmesi
 • Mevsimsel değişikliklerin hacettepe üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin besin tüketimi, beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve bazı serum vitamin düzeyleri üzerine etkisi
 • Zayıflama diyetlerinde kullanılan balık yağının hemostatik aktivite ve biyokimyasal parametrelere etkisine yönelik bir araştırma
 • Tip 2 diyabetli hastalarda lipit profili: diyete eklenen prebiyotik özellikte çözünür posa kaynaklarının(Oligofroktoz ve polidekstroz)kan glikozu ve lipit fraksiyonları üzerine etkisi
 • Karaciğer sirozlu hastaların diyetlerinde dallı zincirli aminoasitlerin önemi üzerine bir araştırma
 • Diyet tedavisi ile birlikte uygulanan davranış değişikliği tedavisinin şişman kadınların ağırlık kaybı ve korunması üzerine etkileri
 • Hipertansif ve hiperlipidemik hastalarda değişik dozda diyete eklenen balık yağının kan parametreleri ve kan basıncına etkisinin değerlendirilmesi
 • Ratlarda, diyete eklenen kahve ve kafeinin serum lipidlerine etkisi
 • Etsiz diyete eklenen preperat vepontakal kaynaklı askorbik asitin kadınlarda demirin görünür emilimine ve hematolojik göstergelere etkisi
 • Üniversite gençlerinde obesitenin egzersiz ve diyet yolu ile giderilmesi
 • Tıp II diabetlilerde kontrollü diyet uygulanması yanında, yeme alışkanlıklarına uygun baharat veya diabetik acıbadem kurabiyesi tüketiminin postprandiyal kan şekeri, insülin düzeyine etkisi üzerine bir araştırma
 • 3-Metilkolantren verilen swiss albino sıçanlarda akciğer tümör oluşumu ve diyet karotenlerinin etkisi üzerine bir araştırma
 • Okul öncesi çocuklarda diyetle alınan çinkonun saç, serum, idrar çinko düzeyleri ile büyüme ve gelişmeye etkisi
 • Maternal yüksek glikoz diyetinin yavrularda diyabetogenik etkilerinin incelenmesi
 • Online diyet yapan ve diyetisyen takibinde diyet yapan bireylerin diyete uyumları ve ağırlık kayıplarının karşılaştırılması
 • İstanbul'da zayıflamak için özel bir hastanenin beslenme ve diyetetik polikliniğine başvuran danışanların zayıflama diyetlerine ek olarak bitkisel destekleri kullanımları
 • Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin diyet kalitesinin kendi içinde ve diğer bölüm öğrencileri ile karşılaştırılması
 • Diyetisyen ve diyetisyen adaylarının sürdürülebilir beslenme konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
 • İstanbul'da özel bir hastanenin beslenme ve diyet polikliniğine zayıflamak amacıyla başvuran bireylerin yeme davranışı bozukluğu ile obezite geçmişi ve geçmişteki diyet sıklığının ilişkisi

Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusunu danışman hocanızın yardım ile belirleyebilirsiniz. Beslenme ve  Diyetetik  bölümünde çok iddiali çalışmalar yaptığımızı belitmek isteriz. Bu bölümde okuyorsanız her konuda bizden yardım alabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Bankacılık Tez Konuları

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer Bankacılık öğrencilerine yeni, uygun ve ...


Yorum yap  

Psikoloji Tez Konuları

Devamını Oku: Tez Yazım Kılavuzuna Göre Düzenleme Devamını Oku: Redaksiyon ve Metin ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri madenciliği konusunda birçok tez ve araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar RapidMiner ...


Yorum yap
×