Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

Bankacılık Tez Konuları - V

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer Bankacılık öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. Tez konusu seçimi, bir tez çalışmasının 30%-40% oranı demektir. Her konuda olduğu gibi ilk adım hem önemli ve hem zordur. Tez konusu ve tez başlığını seçtikten sonra, her şeyden önce konunun ve yöntemin yapılabilirliğini kontrol etmek lazım. Bankacılık bölümünde iyi bir tez konusu seçmek için iyi bir literatür taraması yapılması lazım.


Tez çalışmasının her adımında Anka Tez Merkezinden yardım alabilirsiniz. Konu ve başlık seçimi, literatür araştırması, analiz hizmetleri ve tez hazırlama gibi konularda yardıma hazırız.

Bankacılık öğrencilerine analiz hizmetlerimiz (EViews veya Stata) uygun ve kaliteli olarak sunulmaktadır.

Yazılarda son yıllarda yüksek öğretim öğrencileri tarafından ilgi gören konular sunulmaktadır. Bu konu başlıkları, konu aramaya çalışan yüksek lisans öğrencileri için faydalı olabilmektedir. Şimdi bu konular Bankacılık öğrencileri için hazırlanmıştır. Bankacılık programında matematik,iktisat, hukuk, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmaktadır. Bankacılık konuları ekonomi ve finans konuları ile iç içedir.

 1. Türk Eximbank uygulamalarında risk yönetimi
 2. Türkiye bankacılık sektöründe kanalların ve pazarlama enstrümanlarının dijitalleşmesinin müşteri satın alma davranışı üzerindeki etkisi
 3. Türkiye'de bankaların kârlılığını etkileyen faktörlerin panel veri analiziyle incelenmesi
 4. Türkiye'de katılım bankacılığı ve konvansiyonel bankacılık sistemi arasında fon toplama farkılıkların analiz edilmesi (Porter 5 güç analizi)
 5. Bankacılıkta sistemik risk sorunu ve Pigovian çözüm yaklaşımı: Türk bankacılık sektörü açısından bir değerlendirme
 6. Bankacılık sektörünün gelişiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
 7. Türkiye bankacılık sektöründe marka değerinin yeri ve müşteri sadakatine etkisi
 8. XIX. yüzyıldan XX. yüzyıla İzmir'de bankacılık faaliyetleri
 9. Katılım bankacılığı ve Sukuk: Türkiye'de yapılmış olan Sukuk ihraçları
 10. İran faizsiz bankacılık sistemi ile Türk faizsiz bankacılık sisteminin karşılaştırılması
 11. Çalışan sesliliği ile iletişim doyumu arasındaki ilişkide informal iletişim kanallarının ve cinsiyetin düzenleyici etkisi
 12. Enflasyon, döviz kuru ve faizin bankacılık sektör kârı ve banka endeksine etkileri
 13. İşyerinde yalnızlık ve işyerinde dışlanma sarmalında presenteeism: Bankacılık sektöründe bir araştırma.
 14. 2001 Şubat krizi ve 2008 küresel krizlerinde Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı bankaların panel veri analizi ile değerlendirilmesi
 15. Bireysel kredilerde pazarlamanın bankaların genel performansı üzerine etkileri: Türkiye kamu ve özel bankaların karşılaştırılması
 16. Uluslararası politik ekonominin merkez bankacılığı politika yapımına etkisi: 2000-2017 dönemi
 17. Özel ve kamu mevduat bankalarının küresel finansal kriz sonrası davranış değişiklikleri: Türk bankacılık sektörü örneği
 18. Yapay sinir ağları ile işletmelerin mali başarısızlıklarının öngörülmesine ilişkin bir çalışma
 19. Hizmet işletmelerinde hizmet kalitesi yönetimi ve bankacılık hizmetlerinde bir uygulama
 20. Filistin bankacılık sektöründe likidite ve karlılık ilişkisi 2010 - 2016
 21. Examinating the effects of personality traits on credit scores of individuals
 22. Merkez Bankası para politikası araçlarının banka karlılık performansları üzerindeki etkisi
 23. Katılım bankaları ile mevduat bankalarının çok kriterli karar verme yöntemiyle karşılaştırılması
 24. KOBİ finansman sorunlarının çözümünde Kredi Garanti Fonu Sistemi'nin etkileri: İstanbul ili örneği
 25. Türk bankacılık sektöründe gelir-gider analizi ve karlılık performansının belirleyicileri
 26. Yaratıcı muhasebe ve bankalar üzerinde bir uygulama
 27. Kurumsal müşterilerin banka tercihinde çok kriterli karar verme yöntemleri: Aydın ilinde bir uygulama
 28. Çalışma hayatında duygusal emek ve işe yabancılaşma ilişkisi: Banka çalışanları üzerine bir uygulama
 29. Measuring factors that influence online banking service quality in Turkey
 30. Türk bankacılık sektöründe asimetrik bilgi sorunu ve çözüm yolları: Tokat ili örneği
 31. Kredi talebinin incelenmesi aşamasında bankalar tarafından yapılan aktarma-arındırma işlemleri
 32. Bankaların ticari kredi değerlendirmesinde kullanılan analiz yöntemleri ve bir uygulama
 33. İşe alım sürecinde yetenek yönetimi uygulamasının etkisi
 34. Kara para aklama nedenleri ve bankacılık sektörüne etkilerinin araştırılması
 35. Finansal tablolar analizi açısından vergi denetimi: Bir şirket üzerinde uygulama
 36. Özelleştirilen bankaların finansal performans değişiminin panel veri analizi ile incelenmesi
 37. Bankacılık sektöründe kişisel verilerin korunması ve işlenmesinin bireyler üzerinde algısı ve etkileri
 38. Banka hisse senetleri getirilerinin makro ekonomik değişkenlerle ilişkisinin lojistik regresyon yöntemiyle incelenmesi
 39. Bankalarda insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin çalışan algıları ve bir uygulama
 40. Borsa İstanbul imalat sanayi sektörüne kayıtlı firmaların finansal risk yönetimlerinde türev ürün kullanımı ve belirleyicileri
 41. Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ticari bankaların performansını etkileyen faktörler
 42. Gelişmekte olan ülkelerde tasarrufları etkileyen değişkenler ve bankacılık ilişkisi; Panel veri analizi
 43. Katılım bankalarında risk yönetimi uygulamaları: Türkiye örneği
 44. Tüketici kredilerinde artış ve risk incelemesi: Türkiye örneği
 45. İç denetimin kurumsal yönetime etkisi ve banka uygulaması
 46. Yatırım fonları risk ve getiri analizi: Türkiye üzerine bir uygulama
 47. Türk bankacılık sektörünün 2009-2016 dönemi CAMELS derecelendirme sistemi ile performans analizi
 48. Katılım bankacılığı kamu katılım bankaları
 49. Türkiye'de kredi kullanım nedenleri kapsamında tüketicilerin konumlandırılması
 50. International trade finance and development of employment in trade finance
 51. Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminde devlet teşviki ve otomatik katılım- ARIMA modeliyle bir analiz
 52. 2008 krizi öncesi ve sonrasının Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkisi
 53. Bankacılık sektöründe internet bankacılığı uygulamalarının kullanıcılar tarafından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma (Denizbank Fhg örneği)
 54. Kartlı ödeme sistemlerinde kartın kötüye kullanılmasından kaynaklanan sorumluluk
 55. Mobil bankacılık kullanım niyeti ve davranışında birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım teorisi-2 ve güven faktörlerinin etkisinin araştırılması
 56. Değer değişimlerinin izlenmesi sürecinde gözden geçirme raporlamasına yaklaşım örneği
 57. Banka verimliliği üzerinde şube yeri seçiminin etkisini belirleyen faktörlerin incelenmesi (İş Bankası örneği)
 58. 2008 küresel finansal krizinin İslami ve konvansiyonel bankalar üzerindeki etkisi: Körfez ülkeleri üzerinden karşılaştırmalı analiz
 59. Bankalarda kredi süreci ve iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi: Bir araştırma
 60. Türkiye'deki bankacılık sektörünün dönüşüm sürecine yabancı sermayeli bankaların etkisi
 61. Türkiye ve Avrupa'nın kara para aklanması ile mücadele yöntemlerinin mukayeseli olarak incelenmesi
 62. Katılım bankacılığında fon toplama ve fon kullandırma yöntemleri
 63. İslami finans ve Türkiye'de İslami finans araçlarının tercih edilmesinde etkili olan faktörler
 64. Avrupa Merkez Bankası politikalarının seçilmiş Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve Türkiye'ye etkisi
 65. Performansa dayalı ücret: Türk bankacılık sektöründeki uygulama
 66. Kredi riski yönetiminin bankacılık kârlılığına ve verimliliğine etkisi 9 ticari banka üzerinde bir uygulama (2004-2017)
 67. Federal rezerv sistemi'nin para politikalarının tarihsel analizi
 68. Uluslararası Finans Kurumuna (IFC) göre şirket yönetiminin finansal performans üzerindeki etkisi Erbildeki (Irak) finansal bankalarla ilgili bir çalışma
 69. İslam iktisadında yatırım ve iktisadi yapılanmaya etkisi: Sudan tecrübesi örneği
 70. Mass housing finanscing models in parpicipation banking in Turkey
 71. G20 üyesi ülkelerin Basel III kriterlerini benimsemelerinin kredi dereceleri üzerindeki etkisi
 72. Turkish Eximbank applications on risk management
 73. Veri madenciliği yöntemleri ile banka çağrı merkezi müşterilerine uygulanan pazarlama stratejilerinin belirlenmesi
 74. Hizmet pazarlamasında müşteri memnuniyeti ve algılanan değerin müşteri sadakati üzerinde etkisi: Bankacılık sektöründe bir uygulama
 75. İslami finans: Malezya ve Türkiye karşılaştırması
 76. The dynamics of asset swap spread in Turkey
 77. Dijitalleşmenin gelecekte bankacılık sektörüne etkileri
 78. Bankacılık sisteminde ticari kredi taleplerinin değerlendirilerek limit tahsisi ve bir uygulama
 79. Merkez bankası para politikaları ve elektronik para ilişkisi: Türkiye uygulaması
 80. 2008 finansal krizinin Türk bankacılık sektörüne etkisi
 81. Banka reklamlarındaki ünlülere tüketici tepkilerinin EEG ile ölçülmesi
 82. Türkiye'de faiz ve kur riskine ilişkin standart yöntem uygulaması: İçsel ölçüm yöntemleriyle sınanması
 83. Finansal tüketici kavramı, finansal krizler ve finansal tüketicinin korunmasına yönelik Türkiye'deki gelişmeler
 84. Kripto para birimleri ile kara para aklama ve terörizmin finansman riskinin FATF tavsiyeleri çerçevesinde incelenmesi
 85. Türkiye'de İslami mikrofinans üzerine uygulanabilir model önerileri
 86. Katılma hesaplarının mahiyeti ve hukuki yapısı
 87. Döviz kuru hareketleri ve İstanbul borsasının değişimi üzerine bir araştırma
 88. Banka ve bilgi teknolojileri: İnternet ve mobil bankacılık kullanımı üzerine bir araştırma
 89. Türkiye finansal piyasalarında riske maruz değer ve geriye dönük test uygulamaları
 90. Bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicileri: Türk bankacılık sistemi üzerine bir uygulama
 91. Finansal okuryazarlığın finansal istikrar üzerindeki etkisi: Bir uygulama
 92. Döviz kurlarında ve faiz oranlarında meydana gelen değişimlerin enflasyona olan etkisi: Türkiye örneği
 93. Türkiye'de konvansiyonel ve katılım bankacılığı karlılıklarını etkileyen faktörler
 94. Türkiyede katılım bankacılığında toplu konut finansman modelleri
 95. Basel III adoption by G20 members impact on their credit rating
 96. İcra ve İflas Hukukunda banka alacaklarının korunması
 97. Protection of banking receivables in Enforcement and Bankruptcy Law
 98. KOBİ'lere kredi verme davranışı: Türk bankacılık sektörü'nde bir uygulama
 99. Lending attitude to SME: An application in Turkish banking sector
 100. Çalışanların otantik liderlik algısının örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılıklarıyla olan ilişkisi üzerine bir araştırma; Katılım bankası örneği

Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusu öğrenci ve danışman hocanızın yardım ile yapabilirsiniz. Bankacılık bölümünde çok iddialı çalışmalar yaptığımızı belirtmek isteriz. Bu bölümde okuyorsanız her konuda bizden yardım alabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - III

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Veri madenciliği, öğrenciler tarafından ilgi gören en popüler ...


Yorum yap  

Beden Eğitimi Ve Spor (BESYO) Tez Konuları - I

Tez çalışmasının her aşamasında olmak üzere bizden yardım alabilirsiniz. Konu seçimi, ...


Yorum yap  
×