Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

Bankacılık Tez Konuları - VI

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer Bankacılık öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. Tez konusu seçimi, bir tez çalışmasının 30%-40% oranı demektir. Her konuda olduğu gibi ilk adım hem önemli ve hem zordur. Tez konusu ve tez başlığını seçtikten sonra, her şeyden önce konunun ve yöntemin yapılabilirliğini kontrol etmek lazım. Bankacılık bölümünde iyi bir tez konusu seçmek için iyi bir literatür taraması yapılması lazım.


Tez çalışmasının her adımında Anka Tez Merkezinden yardım alabilirsiniz. Konu ve başlık seçimi, literatür araştırması, analiz hizmetleri ve tez hazırlama gibi konularda yardıma hazırız.

Bankacılık öğrencilerine analiz hizmetlerimiz (EViews veya Stata) uygun ve kaliteli olarak sunulmaktadır.

Yazılarda son yıllarda yüksek öğretim öğrencileri tarafından ilgi gören konular sunulmaktadır. Bu konu başlıkları, konu aramaya çalışan yüksek lisans öğrencileri için faydalı olabilmektedir. Şimdi bu konular Bankacılık öğrencileri için hazırlanmıştır. Bankacılık programında matematik,iktisat, hukuk, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmaktadır. Bankacılık konuları ekonomi ve finans konuları ile iç içedir.

 1. Risk odaklı iç denetim ve bir bankanın denetim planlaması için risk matrisinin oluşturulması
 2. Dijitalleşme, yeni nesil teknolojiler ve finans üzerine etkileri
 3. İslami bankacılığa ilişkin algılar: Tanzanya'daki müslümanların ve gayri müslümlerin algılarının karşılaştırılması
 4. Katılım bankaları ve geleneksel bankalar arasındaki mevduat ve kredi makas farklarının incelenmesi
 5. Türkiye bankacılık sektöründe çekirdek olmayan yükümlülüklerin belirleyicileri
 6. Türkiye' de bankacılık sektörü birleşme ve satın almaları üzerine bir uygulama
 7. Tutundurma faaliyetlerinin islami bankacılık ürünlerinin yaygınlaşmasına katkısı
 8. Kredi taleplerinin değerlendirilmesinde finansal bilgilerin etkinliği ve bir örnek uygulama
 9. Bankacılık sektöründe dijtalleşme
 10. Küresel sürdürülebilirlik raporlama ilkeleri çerçevesinde finansal olmayan bilgilerin raporlanması: Finansal hizmetler sektörü üzerine bir çalışma
 11. Sendikalı banka personelinin sendikal faaliyetlere yaklaşımı: Isparta / merkez örneği
 12. Sermaye yeterliliği açısından operasyonel risk ve bankacılık sektöründe uygulanması
 13. Tükenmişlik ile işten ayrılma niyeti ilişkisi: Kastamonu il merkezindeki banka çalışanları üzerine bir uygulama
 14. Türk bankacılık sisteminde basel standartları ve kredilendirme sürecinde yarattığı değişim
 15. Banka çalışanlarının cam tavan sendromuna ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma
 16. Bankacılık sektöründe finansal yeniliklerin performansa etkisi
 17. İslami ve geleneksel bankacılık: Likidite riski yönetimi üzerine ampirik bir çalışma
 18. Yetişkin bireylerin mobil bankacılık uygulamalarını benimsemelerini etkileyen faktörlerin incelenmesi
 19. Kamu katılım bankalarının bankacılık sektörüne beklenen etkileri
 20. Türk bankacılık sisteminde risk yönetimi
 21. Türkiye'de internet bankacılığı ve kullanım etkinliği
 22. Faizsiz bireysel emeklilik sisteminin işleyişi: 2008 sonrası Türkiye örneği
 23. Finansal istikrarın sağlanmasında finansal sistemin rolü
 24. Bankaların kredi talebi değerlendirme süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Örnek bir uygulama
 25. KOBİlere sağlanan krediler ve kredi kullanma süreçleri analizi
 26. Ekonomik büyüme ve finansal gelişim ilişkisi: Geçiş ekonomileri üzerine ampirik bir yaklaşım
 27. Örgütsel özdeşleşmenin bireysel yaratıcılık üzerindeki etkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma
 28. Bireysel kredilerin kredi riskini etkileyen bireysel faktörler üzerine bir uygulama
 29. Yurt içi pazarlama çevresi faktölerinin mobil bankacılık uygulamalarının benimsenmesi üzerindeki etkileri: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bir uygulama
 30. Farklı kümeleme tekniklerinin karşılaştırılması üzerine bir uygulama
 31. İslam'da mudaraba ve katılım bankacılığında uygulama potansiyeli
 32. İnşaat yap-sat sektöründe faaliyet gösteren firmaların kredilendirilme süreci ve kredi tahsis modelleri üzerinde bir araştırma, Trabzon örneği
 33. Rezerv opsiyon mekanizması ve döviz kuru volatilitesi: Türkiye üzerine bir uygulama
 34. Katılım bankacılığında ürün çeşitliliğinin değerlendirilmesi ve Türkiye'deki gelişimi
 35. Türk bankacılık sektöründe yabancı sermaye girişi: Fırsatlar ve riskler
 36. Riske maruz değer yöntemlerinin istatistiksel değerlendirmesi
 37. Türkiye'de finansal istikrar odaklı orthodoks olmayan politikaların etkinliği
 38. Türkiye'de bankacılık sektörünün sürdürülebilir kalkınmaya etkileri
 39. Seçilmiş Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de dijital bankacılığın dönüşümü
 40. BIST 100'de bulunan firmaların bankalarla yaptığı döviz işlemlerinde kadın ve erkek finans yöneticilerinin davranış farklılıkları
 41. Bankalarda uygulanan hayat sigortaları için kalite fonksiyon göçerim yöntemi
 42. İçsel kredi derecelendirme modeli ile tüzel firmaların skorlanması
 43. Katılım bankalarının gelişimi ve kâr payı oranlarının faiz oranları ile karşılaştırılması
 44. Katılım bankalarının performans ölçümü
 45. Teknolojiye hazır olma ile teknolojiye dayalı bankacılık ürünleri ve hizmetleri kullanım niyeti arasındaki ilişki
 46. Türk katılım bankalarındaki yabancıların payının aktif kârlılığı üzerine etkisi
 47. Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların sağladığı kredilerin yapısı, dağılımı ve karlılığa etkisi
 48. Türk bankacılık sektöründe likidite riskini belirleyen faktörler: Bir panel veri uygulaması
 49. Türkiye'de Cumhuriyet sonrası bankacılık sektörünün tarihsel gelişimi
 50. Bankacılıkta yeni nesil finansal ürünlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin dünya ve Türkiye uygulamalarının incelenmesi ve Türkiye için uygulama önerisi
 51. Türk bankacılık sektörünün basel III kriterleri perspektifinde değerlendirilmesi
 52. Türk bankacılık sektöründe türev piyasa araçlarının riske etkileri
 53. Azerbaycan bankacılık sektöründe CAMELS performans değerlendirmesi
 54. Gölge bankacılığın parasal aktarım mekanizması üzerindeki etkisi
 55. Kadın ve erkek yöneticilerin güç algılamalarında demografik faktörlerin rolü: Bankacılık sektöründe bir uygulama
 56. Katılım bankalarında finansal raporlamanın anlaşılabilirliği: Bir araştırma
 57. Kredi skorlaması ve kullanılan yöntemlerin karşılaştırılmasına yönelik bir uygulama
 58. Makroekonomik faktörlerin bankaların karlılığına etkileri; 2008 finansal kriz ve sonrası dönemi Azerbaycan bankacılık sektörü üzerinde uygulama
 59. Türk Hukukunda banka kredi açma sözleşmeleri
 60. Elektronik müşteri hizmetleri uygulamalarının algılanmasında bireysel müşterilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin etkisi: Aydın ilinde bankalar üzerine bir uygulama
 61. İhtiyaç kredilerinde yapay sinir ağları uygulaması
 62. Bankalarda hata ve hile tespitinde dış denetçinin rolü: Irak bankacılık sektöründe bir uygulama
 63. Türk bankacılık sisteminde hibrit yöntemle kredi riski değerlendirilmesi ve bir model önerisi
 64. Banka dışı finansal kurumlar ve muhasebe uygulamaları
 65. Bankacılık sektöründe hizmet kalite düzeyinin müşteri memnuniyetine etkisi Gaziantep ilinde bir uygulama
 66. Olumsuz ekonomik dönemlerde bankaların kredilendirme davranışlarının analizi-2008-2016 dönemi Türk bankacılık sisteminde bir uygulama
 67. Sistematik riskin modellenmesi ve uygulamaları
 68. İnovasyon ve stratejik pazarlamanın KOBİ bankacılığı performansına etkisi
 69. Dönüştürücü liderliğin rekabet üstünlüğü ve entelektüel sermaye performansı ile ilişkisi: Bankacılık sektöründe bir uygulama
 70. Satın alma davranışlarını etkileyen faktörlerin tüketici tercihlerine etkisi: Katılım bankacılığı araçları üzerine bir araştırma Karaman ili örneği
 71. Türkiye' de bankaların etkinliğinin pencere analizi ile belirlenmesi
 72. Determinants of non-core liabilities in the Turkish banking system
 73. Faiz ve faiz dışı gelirlerin bankacılık sektörünün finansal performansları üzerine etkilerinin panel veri yöntemiyle analizi (2005-2017)
 74. Faizsiz ekonomi üzerine bir deneme
 75. Hizmet kalitesi ve marka imajının müşteri sadakatine etkisi: Bankacılık sektöründe bir uygulama
 76. Banka kredilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi
 77. Türk bankacılık sektöründe kredi riski ölçümü ve stres test uygulaması
 78. Digitization in banking sector
 79. Hizmet kalitesi ve hizmet sadakati arasındaki ilişkide algılanan değerin aracılık rolü: Irak özel bankacılık sektöründe açıklayıcı bir araştırma
 80. Banka dolandırıcılıklarını etkileyen faktörler: Nijerya örneği
 81. ATM yerleşim yeri stratejisi için bütünsel bir yaklaşım
 82. Bankacılık güvenlik soruları ve sosyal medya
 83. Servis kalitesinin algısı: Bankadaki self-servis teknolojileri ve müşteri memnuniyeti üzerindeki etkilerinin araştırması
 84. Banka net faiz marjlarını etkileyen faktörler ve para politikasının rolü: Türkiye hakkında bulgular
 85. Uluslararası neoliberal kalkınma rejimi ve bölgesel kalkınma bankaları (Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Amerikan Ülkeleri Kalkınma Bankası)
 86. Bankacılık düzenlemesi ve basel normları: Türkiye ve BAEPB için sermaye-risk ilişkisi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma
 87. Özel bankalar ve kamu bankalarında çalışanların iş ortamlarında kullandıkları politik taktiklerin incelenmesi
 88. Proje yönetimi ve bir start-up için örnek uygulama
 89. Statistical evaluation of value at risk methods
 90. The effectiveness of financial stability-oriented macroprudential monetary policies in Turkey
 91. Bankacılık sektöründe duygusal marka bağlılığını etkileyen en önemli belirleyenlerin araştırılması
 92. Gelişmekte olan ülkelerde asil-vekil problemi: İş gruplarının incelenmesi
 93. Türk bankacılık sektörünün finansal rasyo analizi ile 2008 global finans krizi öncesi ve sonrası kârlılık oranlarının karşılaştırmalı analizi
 94. Bankacılık sektöründe net faiz gelirlerinin belirleyicileri: Türkiye örneği
 95. İş yerinde mobbing ve Sivas il merkezinde bankacılık sektöründe bir araştırma
 96. İşletme başarısızlığını belirleyen etkenler: Türkiye imalat sektörü örneği
 97. Türk bankacılık sektöründe rekabeti kısıtlayıcı eylemlerin tüketici refahı üzerine etkisi
 98. Bankacılık denetleme ve düzenlemesinin içselleştirilmesi: Bir dinamik denge yaklaşımı
 99. Finansal hizmet pazarlamasının bankaların performansı üzerindeki etkisi
 100. Katılım bankacılığı sisteminin Türkiye ekonomisine katkıları
 101. Müşteri memnuniyeti açısından bankacılık hizmetleri kalite standartlarının rolü (Kuzey Irak Duhok' daki özel ticari bankaların belirli müşterilerinin görüşleri ile ilgili çalışma)
 102. Türkiye'deki internet bankacılığı etkinliğinin incelenmesi

Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusu öğrenci ve danışman hocanızın yardım ile yapabilirsiniz. Bankacılık bölümünde çok iddialı çalışmalar yaptığımızı belirtmek isteriz. Bu bölümde okuyorsanız her konuda bizden yardım alabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - III

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Veri madenciliği, öğrenciler tarafından ilgi gören en popüler ...


Yorum yap  

Beden Eğitimi Ve Spor (BESYO) Tez Konuları - I

Tez çalışmasının her aşamasında olmak üzere bizden yardım alabilirsiniz. Konu seçimi, ...


Yorum yap  
×