Anka Tez Merkezi
SPSS Analizi, Çeviri, İntihal Düşürme ve Redaksiyon Hizmetleri.

Bankacılık Tez Konuları - III

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer Bankacılık öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. Tez konu seçimi, tez yazım sürecinin 30%-40% oranı demektir. Her konuda olduğu gibi ilk adım hem önemli ve hem zordur. Tez konusu ve tez başlığını seçtikten sonra, her şeyden önce konunun ve yöntemin yapılabilirliğini kontrol etmek lazım. Bankacılık bölümünde iyi bir tez konusu seçmek için iyi bir literatür taraması yapılması lazım.


Tez çalışmasının her adımında Anka Tez Merkezinden yardım alabilirsiniz. Konu ve başlık seçimi, literatür araştırması, analiz hizmetleri ve tez hazırlama gibi konularda yardıma hazırız.

Bankacılık öğrencilerine analiz hizmetlerimiz (EViews veya Stata) uygun ve kaliteli olarak sunulmaktadır.

Yazılarda son yıllarda yüksek öğretim öğrencileri tarafından ilgi gören konular sunulmaktadır. Bu konu başlıkları, konu aramaya çalışan yüksek lisans öğrencileri için faydalı olabilmektedir. Şimdi bu konular Bankacılık öğrencileri için hazırlanmıştır. Bankacılık programında matematik,iktisat, hukuk, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmaktadır. Bankacılık konuları ekonomi ve finans konuları ile iç içedir.

Tez Konuları

 1. Katılım bankalarının finans sektöründeki yeri: Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin katılım bankası algısı üzerine bir araştırma
 2. Türk bankacılık sektöründeki yoğunlaşma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki
 3. Akreditifli ödemede belgelerin ibrazı ve ibraza bağlanan sonuçlar
 4. Azerbaycan ekonomisinde dış ticaret dengesi ve para politikasının ekonomik büyüme üzerine etkisi
 5. Türk bankacılık sisteminde kamusal sermayeli bankaların karşılaştırmalı etkinlik analizi: 2008-2017 dönemi değerlendirmesi
 6. Türk bankacılık sektöründe likidite riskinin belirlenmesive etkileyici faktörler
 7. Girişimciliğin finansmanında banka finansmanına karşı risk sermayesi: ODTÜ Teknokent örneği
 8. Sinop ilinde faaliyet gösteren su ürünleri işletmelerinin çevre stratejilerinin ve kullandıkları çevresel fonların belirlenmesi
 9. Katılım bankası müşterilerinin hizmet kalitesi algılarının ölçümlenmesi üzerine bir araştırma
 10. Banka kârlılığına etki eden mikro değişkenler: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma
 11. Bankacılık sektöründe internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarının finansal hizmet kalitesinin müşterileri tarafından değerlendirilmesi: Bankacılıkta bir uygulama
 12. İş tatmini, duygusal emek ve kurumsal itibar ilişkisinin bankacılık sektörü çalışanları üzerinde bilişsel uyumsuzluk kuramı çerçevesinde incelenmesi
 13. Burdur ili bucak ilçesinde bir banka müşterilerinin elektronik bankacılık algısı ve hizmetlerden beklentileri üzerine bir araştırma
 14. Katılım bankalarında risk ve mali analiz yöntemlerinin uygulanması üzerine bir araştırma
 15. Bankacılık inovasyonunun İslami fınansal ürünlerin gelişimine katkısı
 16. İş doyumunun duygusal emek üzerine etkisi: Bahçeşehir ve Esenyurt bölgesindeki mevduat bankaları üzerine bir araştırma
 17. Kredi risk yönetiminde erken uyarı sinyalleri
 18. Türk katılım bankaları ile İran İslam bankalarının kurumsal müşterilerinin memnuniyetleri açısından değerlendirilmesi: Bir uygulama
 19. Alternatif bankacılık kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir model çalışması
 20. Banka ve sigorta muameleleri vergisi ve bu vergi karşısında mükelleflerin tutum ve davranışları: Denizli İli örneği
 21. Dijital bankacılık kanalları kabulünün üniversite öğrencileri açısından incelenmesi
 22. Türkiye'de katılım bankacılığında müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesine yönelik bir alan araştırması
 23. Bankalarda uygulanan mali analiz teknikleri ve bir uygulama
 24. Likidite riski ve kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisi: Türkiye'deki ticari bankalar üzerine bir uygulama
 25. Faizsiz bankacılık fon kullandırma yöntemlerinin Uluslararası Muhasebe Standartları kapsamında incelenmesi: Bir alan çalışması
 26. Kobilerde sürdürülebilirlik için aile anayasasının gerekliliği
 27. İslami finans ve KOBİ'ler için alternatif olma potansiyeli
 28. Avrupa Birliği üyeliği sürecinde Kosova ekonomisi ve finansal entegrasyonu
 29. Türk bankacılık sektöründe tarımsal finansman uygulamaları
 30. Katılım bankalarında performans değerlendirilmesi: CAMELS analizine dayalı bir uygulama
 31. Hizmet kalitesinin ölçümü ve algılanan hizmet kalitesinin yatırımcı memnuniyeti ile sadakatine etkisi: Türev ürün hizmeti sağlayan bir yatırım kuruluşu üzerine ampirik çalışma
 32. Bankacılıkta sermaye yeterliliği
 33. Yükselen piyasa ülkelerinde hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalarının küresel etkilere duyarlılığı
 34. Bir finansal varlık, yatırım ve ödeme aracı olarak altın ve Türk finans piyasasında altına yönelik algı analizi
 35. İslami finans için bir gelişim alanı olarak sürdürülebilirlik: Katılım bankası kurumsal müşterileri üzerine ampirik bir araştırma
 36. Türkiye'de tasarrufun belirleyicileri ve finansal sistem ilişkisi: Bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
 37. Tasarruf mevduatı sigorta fonunun faaliyetleri ve fonun çözümleme faaliyetleri kapsamında gayrimenkul uygulamalarına yönelik bir araştırma
 38. Dünyada ve Azerbaycanda ödeme sistemleri ve ödeme aracı olarak kredi kartları uygulaması
 39. Türk bankacılık sektörü için temerrüde olan uzaklığın ölçülmesi
 40. Transition of banking sector to alternative distribution channels management: A study on internet banking in region Ankara
 41. Nakit akış oranı tarafından Türk bankalarının finansal performansının karşılaştırılması
 42. Filistin İslam bankalarında uygulanan finansal sözleşmelerin değerlendirilmesi
 43. Analysis of attitudes towards mobile banking applications using with technology acceptance and theory of planned behavior
 44. Pension investment funds in the capital markets from the perspective of participants
 45. Katılım bankacılığında risk yönetimi: Batı Akdeniz bölgesinde ampirik bir araştırma
 46. Türkiye'de faaliyet gösteren Kobi'lerde internet bankacılığından yararlanma düzeyinin analizi
 47. Girişimcilik ve kadın, kadın girişimcilere destek olan kurum vekuruluşlar
 48. Çağrı merkezinde tükenmişlik ve örgüte bağlılık arasındaki ilişki: Akbank çalışanları üzerine uygulama
 49. The performance of banking system in Balkan countries and its impact to economy
 50. Türkiye'de sendikasyon kredileri ile dış ticaret arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi
 51. Bankacılık endüstrisinde rekabet döngüsü: Avrupa Birliği örneği
 52. Ticari kredi taleplerinin değerlendirilme süreci ve kredi garanti fonunun işleyişini kapsayan bir uygulama
 53. Yönetim kurulu özelliklerinin bankaların risk alma eğilimi üzerinde etkisi
 54. Portföy yönetimi stratejileri ve yatırımcı profili
 55. Bankalarda hile denetimi: Merkezden denetim ve personel algısına ilişkin nitel bir araştırma
 56. Televizyonlarda yayınlanan bankacılık reklamlarının tüketici açısından incelenmesi: Bir karma yöntem araştırması
 57. Katılım bankacılığı sistemi ve Türkiye'de katılım bankacılığı
 58. Bankacılıkta likidite riski ve likidite düzenlemeleri: Türk bankacılık sektörü üzerine uygulamalar
 59. Banka çalışanlarında mesleki tükenmişlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı
 60. Credit risk management in banking – an analysis on Turkish banking system
 61. Dünya'da ve Türkiye'de mevduat sigortalarının incelenmesi ve mukayesesi
 62. Türkiye'de faaliyet gösteren ticaret bankalarının karlılığını etkileyen içsel faktörler: 2005-2016 yılları arası panel veri analizi
 63. Bankacılık sektörü açısından piyasa disiplini: Türkiye uygulaması
 64. Vade riskinin banka karlılığına etkisi – Türk bankacılık sektörü için bir uygulama
 65. The relationship between the Islamic banks and the Central Bank
 66. Sorunlu kredilerin yönetiminde varlık yönetim şirketlerinin rolü ve Türkiye uygulaması
 67. Basel düzenlemeleri ve Türk bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik rasyosuna etkisi üzerine bir çalışma
 68. Bağımsız para politikası çerçevesinde rezerv opsiyon mekanizması ve katsayısının analizi
 69. Bankacılık uygulamasında mevduat rehni
 70. Bankacılık sektöründe rekabet ve oyun teorisi
 71. Türkiye' de KOBİ'lerde sorunlu kredilerin yönetimi: Sorunlu hale gelen KOBİ kredilerinin erken uyarı sinyallerinin değerlendirilmesi
 72. Türk bankacılık sisteminde etkinlik ve 2008 küresel finansal krizi: Katılım bankacılığının geleneksel bankacılık ile karşılaştırmalı analizi
 73. Credit evaluation through boosted decision trees
 74. Türkiye bankacılık sektöründe etkinlik
 75. Piyasa riski ölçümü olarak riske maruz değer ve borsa risk bileşenleri analizi: Uganda örneği
 76. Katılım bankacılığı sistemi ve faizin yeri: Türkiye örneği
 77. Leasing sektörünün gelişimi sat&geri kirala işleminin sektöre ve firmalara katkıları
 78. İş tatmininin işgören performansı üzerindeki etkisi ve iş stresinin aracılık rolü: Banka çalışanları üzerine bir araştırma
 79. Türk bankacılık sektöründe müşterilere uygulanan farklı ücret ve komisyonların tespiti ve analizi
 80. A study on consumers' adoption and behavioural intention towards innovative banking products
 81. Mevduat bankalarında yoğunlaşma ve karlılık (2002-2016 dönemi)
 82. Factors affecting mobile banking usage intention, user satisfaction and word-of-mouth intention
 83. Katılım bankacılığı ve Türkiye ekonomisine etkileri
 84. Bankalara özgü değişkenlerin sorunlu kredilere etkisi: Türkiye'deki mevduat bankaları üzerinde bir çalışma
 85. Bankacılıkta gözetim sistemlerinin etkinliği açısından basel uzlaşılarının gelişimi aşamaları ve Azerbaycan bankacılık sisteminin genel yapısı
 86. The relationship between concentration in the Turkish banking sector and economic growth
 87. The presentation of documents and the results of presentation under letter of credit
 88. Üstü kapalı müsterı davranıs bıçımlerını kullanarak kayıpmüsterı tahmını ve derınlemesıne ögrenme
 89. Mobil bankacılık kullanım niyetini, kullanıcı memnuniyetini ve kulaktan kulağa yayılmayı etkileyen faktörler
 90. Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların etkinliklerinin analizi

Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusu öğrenci ve danışman hocanızın yardım ile yapabilirsiniz. Bankacılık bölümünde çok iddialı çalışmalar yaptığımızı belirtmek isteriz. Bu bölümde okuyorsanız her konuda bizden yardım alabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - III

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. ...


Yorum yap  

Bankacılık Tez Konuları - V

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer Bankacılık öğrencilerine yeni, uygun ve ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Veri madenciliği, öğrenciler tarafından ilgi gören en popüler ...


Yorum yap  
×