Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

Bankacılık Tez Konuları - II

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer Bankacılık öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. Tez konusu seçimi, tez yazım sürecinin 30%-40% oranı demektir. Her konuda olduğu gibi ilk adım hem önemli ve hem zordur. Tez konusu ve tez başlığını seçtikten sonra, her şeyden önce konunun ve yöntemin yapılabilirliğini kontrol etmek lazım. Bankacılık bölümünde iyi bir tez konusu seçmek için iyi bir literatür taraması yapılması lazım.


Tez çalışmasının her adımında Anka Tez Merkezinden yardım alabilirsiniz. Konu ve başlık seçimi, literatür araştırması, analiz hizmetleri ve tez hazırlama gibi konularda yardıma hazırız.

Bankacılık öğrencilerine analiz hizmetlerimiz (EViews veya Stata) uygun ve kaliteli olarak sunulmaktadır.

Yazılarda son yıllarda yüksek öğretim öğrencileri tarafından ilgi gören konular sunulmaktadır. Bu konu başlıkları, konu aramaya çalışan yüksek lisans öğrencileri için faydalı olabilmektedir. Şimdi bu konular Bankacılık öğrencileri için hazırlanmıştır. Bankacılık programında matematik,iktisat, hukuk, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmaktadır. Bankacılık konuları ekonomi ve finans konuları ile iç içedir.

Tez Konuları

 1. İşe adanmışlığın örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi: Bankacılık sektörü üzerine bir alan araştırması
 2. Türkiye bankacılık sektöründe, türev araçların finansal riskten korunma aracı olarak kullanımının etkisi
 3. Türk bankacılık sektöründe tarımsal krediler ve etkinliği
 4. Bankacılık sektöründe dış ticaret işlemleri ve muhasebeleştirilmesi
 5. Mobil bankacılık kullanım tercihlerini etkileyen faktörler: Y kuşağı örneği
 6. Modern bir finansal araç olarak sukukun teorik ve hukuki altyapı yönüyle incelenmesi
 7. Bankacılık sektöründe müşteri ilişkileri yönetiminin banka çalışanları ile ilişkisi
 8. An overview of the talent management in Turkey: An application on the participation banks
 9. Bireysel emeklilik fonlarının Türkiye'deki önemi ve seçili fonlar itibariyle performans analizi
 10. Basel 3 kapsamında bankacılık sektöründe risk yönetimi ve Türk Bankacılık Sektörüne muhtemel etkileri
 11. Duygusal emek davranışının iş görenlerin tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi: bankacılık sektöründe bir uygulama
 12. Müşterilerin ticari banka tercihlerini etkileyen faktörlerin analizi üzerine bir araştırma
 13. Durağan durum ekonomisi: Ekolojik sürdürülebilirlik ve sosyal adalet için parasal ve mali politikalar
 14. Türkiye'de icâre ve leasing yöntemlerinin finansal gelişimi: 2013-2017 dönemine ilişkin karşılaştırmalı bir analiz
 15. Bilişim sektöründe finansal analiz ve performans değerlemesi üzerine bir uygulama
 16. Kamu ve özel banka müşterilerinin hizmet kalitesi algılarının karşılaştırılması: Bandırma örneği
 17. The impact of paternalistic leadership on employees' resistance to change : Moderating role of leaders' psychological capital, employees' organization based self esteem and workplace spirituality
 18. Bireysel müşterilerin kredi kullanımlarında katılım bankalarını tercih etme sebepleri
 19. Yapısal risk ve kontrol riski değerlendirmelerinin denetim sürecine katkılarının bankacılık ve reel sektör açısından değerlendirilmesi
 20. Katılım bankası çalışanlarının İslami finans hassasiyeti (Marmara bölgesi örneği)
 21. Türk bankacılık sektöründe karşılaşılan riskler ve döviz kuru riskinin analizi
 22. Kalkınma ve yatırım bankalarının sosyoekonomik kalkınmadaki rolü ve bir örnek olay incelemesi
 23. Beta talasemi majör tanılı hastalarda plazma lipoprotein ilişkili fosfolipaz a2 ile sistatin c düzeyi ve karotis intima media kalınlığının değerlendirilmesi
 24. Vekalet yönteminin İslami finanstaki yeri ve Türkiye için bir model önerisi
 25. Kredi taleplerinde istihbarat ve kredi skorlamanın karar verme süreçlerine etkisi
 26. Yapısal kırılmalar eşliğinde döviz kuru oynaklığı ile Türkiye'nin sektörel dış ticareti arasındaki etkileşim
 27. Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi katilimcilarinin fon tutarini belirlemeye yönelik bir analiz
 28. Merkez bankalarının faizsiz bankalar üzerindeki işlev ve etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası örneği
 29. Alternatif model teknikleri ile kredi skorlaması
 30. Bireysel internet bankacılığı ve mevduat bankalarında kârlılık üzerine bir analiz
 31. Bankacılık riskleri kapsamında katılım bankacılığında operasyonel riskler ve ekonomik analizi
 32. Katılım bankalarında dış ticaretin finansmanında Türk Eximbank uygulamalarının değerlendirilmesi
 33. Katılım bankalarında finansal tablolar ve analizi
 34. Gayrimenkul değerleme yöntemleri ve bir uygulama
 35. Banka etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemi ile karşılaştırmalı ölçümü: Türkiye örneği
 36. Türk bankacılık sektöründe WASPAS yöntemi ile performans analizi
 37. Türk bankacılık sektöründe yenilikçi çağrı merkezi uygulamaları ve stratejik öneriler
 38. Bankacılıkta kredi riski ve Türk bankacılık sektörünün kredi riski görünümü
 39. Banka hisse senetlerine ait piyasa riskinin parametrik olmayan modeller ile test edilmesi
 40. Psikolojik sözleşme ihlalinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı lider-üye etkileşimi kalitesinin rolü
 41. Bankacılık sektöründe yabancı ortaklıkların ve birleşmelerin banka verimlilikleri üzerine etkileri
 42. Veri yönetişimi: Bankacılık Sektörü örneği
 43. Bankaların sürdürülebilirlik endeksine dâhil edilmelerinin getiri üzerindeki etkisinin araştırılması
 44. Bankacılık tarihi gelişmeleri
 45. Tfrs 9 finansal araçlar standardı kapsamında beklenen kredi zararı modelinin Türk bankacılık sektöründe uygulanması ve bankaların kârlılık yönetimi eğilimlerine etkisi üzerine bir araştırma
 46. Türk bankacılık sektöründe faaaliyet gösteren mevduat bankalarının çok kriterli karar alma yöntemleriyle analizi
 47. Türk bankacılık sektöründe mobil bankacılığın bireysel krediler açısından incelenmesi
 48. Analyzing the effect of marketing mix on customer satisfaction of banking sectors in the northern region of Iraq
 49. Yerel yönetimlerin altyapı yatırımlarının finansmanında alternatif bir yöntem olarak sukuk ve bir model önerisi
 50. Türkiye'de bankacılık türleri açısından kredi risk yönetiminin analizi
 51. Utilization of syndicated loans and syndicated loans' effects on banks' balance sheets
 52. Estimate the yield curve for sovereign bonds in Turkey and forecasting Turkish economy from the shape of yield curve (2005 - 2018)
 53. Türk bankacılık sektöründe kredi faizi, kredi hacmi ve net kar arasındaki ilişki
 54. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikaları ve dış ticarete etkileri (2001 sonrası)
 55. Türk bankacılık sistemi, ticari bankalarin kredi yönetimi: Üretim, ticaret ve faktoring firmalarında kredi talep değerlemesi
 56. The impact of the turbulent and complex environment on the decision making process. A case of Yemeni banking sector
 57. Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik banka çözümleme ve kriz yönetimi politikaları
 58. Investigating resistance factors that affect mobile banking usage
 59. Veri zarflama analizi ile banka etkinliklerinin değerlendirilmesi: 2006-2017 dönemi uygulaması
 60. Impact of Basic Macroeconomic Indicators on BIST Banking Index
 61. Bankacılık sektörünce varlık yönetim şirketlerine devredilen tahsili gecikmiş alacakların yönetimi
 62. Katılım bankacılığının Türkiye ekonomisine etkileri; 2015-2018 yılları arası
 63. Finansal kiralama işleminin İslam hukuku açısından değerlendirilmesi: Türkiye örneği
 64. Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski ölçümü: Türkiye ve AB ülkeleri bankacılık sektöründe kredi riski stres testi uygulaması
 65. Kamu sermayeli bankalar ile özel sermayeli bankaların etkinliklerinin karşılaştırılması: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma
 66. İslami bankalar ve ekonomiye etkileri : Yemen örneği
 67. Reel sektörde finansal riskten korunma muhasebesi uygulamaları
 68. FTSE bankaların kümülatif anormal getirilerinin İskoç Bağımsızlık Oyu ebrexit oyu için karşılaştırmalı analizi
 69. Türkiye'deki mevduat bankalarının etkinliklerinin veri zarflama analizi (VZA), C5.0 VE CART algoritması ile incelenmesi: 2009-2017 dönemi
 70. Alternatif bankacılık olarak katılım bankacılığının Türkiye ekonomisine etkisi
 71. Sukuk as a modern financial instrument: A research in terms of theoretical and legal substructure
 72. Türkiye'de yetenek yönetimine genel bir bakış: Katılım bankaları örneği
 73. Bireylerin yatırım kararlarını etkileyen faktörler: Banka hisse senetleri fiyat değişimi üzerine bir çalışma
 74. Afganistan'da İslami bankacılık uygulamaları ve fıkhî tahlili
 75. Bankacılık sektöründe likidite riski: Seçilmiş Türk bankaları üzerine bir uygulama
 76. Paternalistik liderliğin, çalışanların değişime gösterdikleri direnç üzerindeki etkisi: Liderin psikolojik sermayesi, işyerinde maneviyat ve çalışanların örgüte dayalı özsaygısının düzenleyici rolü
 77. Kariyer platosunun nedenleri ve sonuçları: Bankacılık sektöründe bir araştırma
 78. Bankacılıkta performans ölçüm yöntemleri ve strateji seçiminin performansa etkisi, Türk bankacılık sektörü uygulaması
 79. Katılım bankacılığı sektöründe karşılaştırmalı bir analiz
 80. Derecelendirme modelleri ve skor kart uygulaması için istatistiksel model önerisi
 81. Bankacılık sektöründe finansal inovasyonun bölgelerin büyümesine etkileri
 82. Vadeli piyasalar ve lisanslı depoculuk: Türkiye örneği
 83. Kariyer yönetimine yönelik çalışan algılarının demografik faktörler açısından incelenmesi: Albaraka Türk örneği
 84. Uzun vadeli kredi notlarının gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelerdeki bankacılık sistemi üzerindeki etkilerinin analizi
 85. Banka birleşmeleri ve satın almalarının verimlilik ve etkinlik analizi: 2001-2017 yılları arası Türkiye örneği
 86. İslâmî finans ve katılım borsası modeli
 87. Kamusal sermayeli mevduat bankaları kârlılık belirleyicileri
 88. 1980 sonrası Türk bankacılık sisteminde istihdam yapısının analizi
 89. Katılım bankaları ve mevduat bankaları arası rekabet analizi
 90. Türk bankacılık sisteminde kredi risk yönetiminde takibe dönüşüm oranlarında gerçekleştirilen iyileştirmelerin ekonomik göstergeler üzerine etkisi
 91. Kara para aklama işlemleri ve finansal sisteme etkileri
 92. Makro ihtiyati politikaların Türk bankacılık sektörü kârlılığı üzerine etkisi
 93. Bankaların risklerinin ölçümü ve analizi
 94. Kurumsal yönetim endeksinde yer almanın bankaların performansına etkisi: Borsa İstanbul'da bir araştırma
 95. Comparative analysis of cumulative abnormal returns of FTSE banks for Scott Ishindependence Vote 2014 and Brexit vote 2016
 96. Bankacılık sektöründe kredi riski ve kredi türevleri: Ampirik bir uygulama
 97. Ticari bankaların verimliliklerinde batık kredilerin rolü
 98. CDS primleri arasındaki etkileşim: Gelişmekte olan ülkeler üzerine bir inceleme
 99. Kobi bankacılığı ve kobilerin likidite yönetiminde banka danışmanlarının etkisi: Çorum ili örneği
 100. Türk bankacılık sektöründe mevduat dışı yabancı kaynak kullanımı
 101. Küresel kriz sonrasında merkez bankalarının para politikası uygulamaları: Türk bankacılık sektörüne etkileri üzerine bir araştırma

Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusu öğrenci ve danışman hocanızın yardım ile yapabilirsiniz. Bankacılık bölümünde çok iddialı çalışmalar yaptığımızı belirtmek isteriz. Bu bölümde okuyorsanız her konuda bizden yardım alabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - III

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Veri madenciliği, öğrenciler tarafından ilgi gören en popüler ...


Yorum yap  

Beden Eğitimi Ve Spor (BESYO) Tez Konuları - I

Tez çalışmasının her aşamasında olmak üzere bizden yardım alabilirsiniz. Konu seçimi, ...


Yorum yap  
×