Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

Bankacılık Tez Konuları - I

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer Bankacılık öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. Tez konusu seçimi, tez yazım sürecinin 30%-40% oranı demektir. Her konuda olduğu gibi ilk adım hem önemli ve hem zordur. Tez konusu ve tez başlığını seçtikten sonra, her şeyden önce konunun ve yöntemin yapılabilirliğini kontrol etmek lazım. Bankacılık bölümünde iyi bir tez konusu seçmek için iyi bir literatür taraması yapılması lazım.


Tez çalışmasının her adımında Anka Tez Merkezinden yardım alabilirsiniz. Konu ve başlık seçimi, literatür araştırması, analiz hizmetleri ve tez hazırlama gibi konularda yardıma hazırız.

Bankacılık öğrencilerine analiz hizmetlerimiz (EViews veya Stata) uygun ve kaliteli olarak sunulmaktadır.

Yazılarda son yıllarda yüksek öğretim öğrencileri tarafından ilgi gören konular sunulmaktadır. Bu konu başlıkları, konu aramaya çalışan yüksek lisans öğrencileri için faydalı olabilmektedir. Şimdi bu konular Bankacılık öğrencileri için hazırlanmıştır. Bankacılık programında matematik,iktisat, hukuk, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmaktadır. Bankacılık konuları ekonomi ve finans konuları ile iç içedir.

Tez Konuları

 1. Döviz kuru riskinin Riske Maruz Değer (RMD) yöntemiyle ölçümü ve bu riske karşı finansal türev enstrümanların kullanılması: Örnek bir uygulama
 2. Türk bankacılık sisteminin gelişimi ve 2000-2001 finansal krizleri sonrası bankacılık sektörünün yeniden yapılanması
 3. Döviz kurundaki değişimin bankacılık sektörü karlılığına etkisi
 4. İşletmelerin katılım bankası tercihini etkileyen faktörler: Bolu örneği
 5. Türk bankacılık sektörü içerisinde kamu bankaları ve kamu bankalarında yeniden yapılandırma uygulamaları
 6. Katılım bankacılığında türev ürünler
 7. Türk bankacılık sistemi sorunları, regülasyon yapısı ve yeniden yapılandırılması
 8. Kentsel dönüşümde alternatif finansman arayışları: Yeni bir model olarak: Yeşil binalardan sağlanan enerji verimliliği
 9. Bankacılıkta piyasa riski yönetimi: Riske maruz değer (Var) ve stres testi uygulaması
 10. Bankacılık düzenlemelerinin bankaların finansal performanslarına etkileri: Yükselen piyasa ekonomileri üzerine bir inceleme
 11. Bankacılıkta dijital gelişmeler ve müşterilerin dijitalleşmeye uyumu ve analizi
 12. Banka yöneticilerinin sosyal sermayesi, değişim yönetimi süreci ve inovasyon performansı ilişkilerinin analiz edilmesi
 13. Para politikası aktarım mekanizması: Türkiye ekonomisi üzerine bir uygulama (2001:2017)
 14. Takipteki kredilerin makroekonomik belirleyicileri: Moğolistan bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
 15. Bankacılık sisteminde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde iç denetimin rolü
 16. Bankacılık düzenlemelerinin bankaların risk alma davranışı üzerindeki etkileri: Türk bankacılık sektöründe bir araştırma
 17. Kobi'lerin banka tercihini etkileyen faktörler
 18. Türkiye'de ticari bankaların likidite riskini belirleyen içsel faktörler: Basel III etkisinin sınanması
 19. Çalışanlarda örgütsel güven algısı ile örgütsel adanmışlık ilişkisi: Katılım bankacılığı sektöründe bir uygulama
 20. Bankacılık sektöründe türev araçların kullanımı ve Türk bankacılık sektörüne etkisinin analiz edilmesi
 21. İslâm ekonomisinde sermaye oluşumu, birikimi ve yapısı: fon biriktirmede Türkiye için model ve politika önerileri
 22. Katılım bankacılığına özgü yatırım araçları ve dünyada katılım bankacılığı
 23. Türkiye'de bankacılık sektörünün ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Katılım bankacılığı ve konvansiyonel bankacılık üzerine bir inceleme
 24. 1990 sonrası yaşanan ekonomik krizler ve Türk bankacılık sektörüne etkisi
 25. Türkiye'de Basel uygulamaları ve Basel III çerçevesinde Türk finansal sistemi
 26. İslam iktisadı açısından kısmî rezerv bankacılığının ekonomik istikrarsızlıktaki rolü ve tam rezerv bankacılığının çözüm potansiyeli
 27. Basel III gelişmiş içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşıma Türk bankacılık sektörü uyum süreci ve etkileri
 28. Bankacılık sektöründe etik iklim ve örgütsel güvenin whistleblowing (bilgi ifşası) üzerine etkisi
 29. Kurumsal bankacılık sektöründe hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine etkisi: Kazakistan Cumhuriyeti iştirak bankası Sberbank A.Ş üzerine bir uygulama
 30. Yeşil tahviller ve iklim finansmanı
 31. Bank selection- a measure of the religious sensitivity of retail banking customers in the Gambia
 32. Türkiye'de kriz dönemlerinde banka kredilerinin yapısı ve bazı makroekonomik değişkenler üzerine etkileri: 2000-2012 dönem analizi
 33. Bankacılık sektöründe ticari kredi süreçlerinde mali analiz ve istihbaratın önemi: Sektörel bir uygulama
 34. Kredi analizlerinde aktarma-arındırma işlemleri
 35. Katılım bankacılığı ile konvansiyonel bankacılık sisteminin swot analizi yöntemiyle karşılaştırılması
 36. Finansal krizlerin önlenmesinde basel III kriterleri: Türk bankacılık sisteminde bir araştırma
 37. Müşteri deneyimi, satın alma dürtüsü, market maven ve tüketici sadakati arasındaki ilişkiler: Bankacılık endüstrisinden bir örnek
 38. Para politikası haber söylemlerinde kullanılan kanıtsallık işaretçileri
 39. Muhasebe manipülasyonlarının kredi analistlerinin ve borsa yatırımcılarının değerlendirmeleri açısından incelenmesi
 40. Krizler eşliğinde Türk bankacılık sektörünün yapısal analizi
 41. Türev finansal araçların sermaye yapısına etkisi: Türkiye'deki bankalar örneği
 42. İslami finansal araçların fıkhi mezheblere göre karşılaştırmalı analizi
 43. Kredi kartlarında yapılan yasal düzenlemelerin kanuni takibe dönüşüm oranları üzerine etkisi: Bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
 44. Bankaların fon sağlama ve kullandırma yollarındaki değişmeler: 2007 – 2017 dönemi için bir değerlendirme
 45. TFRS 9 ve temerrüt olasılığı modellemesi bankacılık alanında karşılaştırmalı bir uygulama
 46. Örgütsel sessizlik ile örgütsel tükenmişlik arasındaki ilişki
 47. Örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Erzurum ili bankacılık sektörü üzerine bir çalışma
 48. Kredi kartlarının nakit benzeri puan ve taksit uygulamalarının davranışsal iktisat kavramları kayıptan kaçınma ve sahip olma etkisi bağlamlarında incelenmesi
 49. Adaptation of software development micro-teams in complex work environments
 50. Ödeme hizmetlerindeki dijital dönüşümde rekabet hukukunun rolü
 51. Samsun İlinde Tarımsal Kredi Kullanımının Analizi
 52. Finans sistemindeki likidite riski yönetiminde Merkezi Takas Kurumu'nun işlevi ve önemi: Takasbank örneği
 53. Ticari bankaların etkinliklerinin VZA ve Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi ile incelenmesi
 54. Macro stress testing on the credit risk of the banking sector in Turkey
 55. Türkiye'deki yabancı sermayeli ve yerli sermayeli bankaların pazarlama ve hizmet faaliyetlerinin karşılaştırılması
 56. Statistical measures of systemic risk: An application for the Turkish banking system
 57. Etiyopya'da İslami bankacılığın düzenlenmesi: Yasal ve kurumsal çerçevenin değerlendirilmesi
 58. Türkiye'de uygulanan konut finansman modellerinin karşılaştırılması
 59. Marka değerleme yöntemleri, Türk bankalarının marka değerleri, marka değeri karlılık etkileşimleri
 60. Konut kredisi kullanımında tüketicilerin banka tercihini etkileyen faktörler: Burdur ili örneği
 61. Bankacılık sektöründe kredi riski yönetimi, Türk bankacılık sektöründe uygulamalarının incelenmesi
 62. Din görevlilerinin İslami finansal araçlara ve katılım bankacılığına bakış açısı: TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesi üzerine ampirik bir uygulama
 63. Finansal kiralamada türk katılım bankalarının yeri
 64. Türkiye'deki katılım bankalarının 2010-2017 dönemi performans değerlendirmesi
 65. Katılım bankalarının finansal performansı üzerinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesi: Gelişen ve gelişmekte olan ülkeler üzerine bir uygulama
 66. Mobil bankacılık hizmetlerinde müşteri memnuniyeti üzerine bir araştırma
 67. Türkiye'deki özel bankaların finansal performanslarının ölçümü: Topsis ve promethee yöntemleri ile bir uygulama
 68. Avrupa borç krizinin katılım bankalarının etkinliği üzerine etkisi: 2009-2016 yıllarını içeren stokastik sınır analizi
 69. A mathematical model for personnel task assignment problem in banking sector
 70. Katılım bankalarının sosyal sorumluluk projelerinin marka bilinilirliğine etkisi
 71. Yabancı sermayeli bankalarda konsolidasyon sürecinin analizi ve Türkiye uygulamaları
 72. Hata ve hileye yönelik banka yönetimindeki personelin bilinç tutumu: Isparta-Burdur örneği
 73. Türkiye bankacılık sektöründe banka kredileri ile milli gelir arasındaki ilişkinin il bazında incelenmesi
 74. Tasarruf aracı olarak bireysel emeklilik sistemi ve çalışan kişilerin bireysel emeklilik ile ilgili görüşleri (Samsun ili örneği)
 75. Elma tedariği ve döviz büroları sektöründe blok zinciri örnek uygulamaları
 76. Bankacılık sektöründe yeni müşteri kazanımında şube ile direkt satış ekibinin karşılaştırılması
 77. Türk bankacılık sektöründe bilişim teknolojilerinin gelişimi ve bankacılık hizmetlerine yansıması
 78. Küçük esnafın katılım bankacılığı algısı: Trabzon ve Erzurum illerinde bir alan araştırması
 79. Entelektüel sermaye, finansal performans ve makroekonomik faktörler: Dünya bankaları üzerine ampirik bir uygulama
 80. Müşterilerin demografik özelliklerine göre katılım bankalarını tercih etme nedenleri
 81. Türkiye'deki özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının finansal performanslarının belirleyicileri
 82. Bankacılık sektöründe kriz yönetimi ve Türkiye uygulaması
 83. Türk bankacılık sektöründe müşteri beklentileri odaklı yeni ürün ve hizmet geliştirme sürecinin analizi
 84. Bankacılık sektöründe hizmet kalite algısı ve ürün memnuniyet düzeyindeki sosyodemografik farklılıklar: Kuveyttürk katılım bankası örneği

Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusu öğrenci ve danışman hocanızın yardım ile yapabilirsiniz. Bankacılık bölümünde çok iddialı çalışmalar yaptığımızı belirtmek isteriz. Bu bölümde okuyorsanız her konuda bizden yardım alabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - III

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Veri madenciliği, öğrenciler tarafından ilgi gören en popüler ...


Yorum yap  

Beden Eğitimi Ve Spor (BESYO) Tez Konuları - I

Tez çalışmasının her aşamasında olmak üzere bizden yardım alabilirsiniz. Konu seçimi, ...


Yorum yap  
×